< >

Så här tycker du till om den nya översiktsplanen

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som tar sikte på år 2040 och ersätter en tidigare översiktsplan från 2005. Den omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut markanvändning och utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna.

Planförslaget skickas till berörda sakägare och myndigheter för möjlighet att lämna synpunkter.

Översiktsplanen presenterades för kommunstyrelsen den 10 november 2021 då mötet beslöt att sända planen på samråd.

Tyck till!

Planhandlingarna ligger på skara.se/oversiktsplan. Planförslaget presenteras också genom en utställning i Stadshusets kontaktcenter, öppet måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00).

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du bor eller verkar i kommunen räknas du som sakägare och har rätt att överklaga översiktsplanen.

Har du frågor om översiktsplaneförslagets innebörd och konsekvenser? Ring eller skriv till planarkitekt Linda Fröberg ställs till Planarkitekt Linda Fröberg, telefon 0511-32013.

Frågestunder om översiktsplanen tisdag 18/1 och fredag 21/1

Svara skriftligt senast 23 januari 2022

Synpunkter på översiktsplanen ska senast måndagen den 24 januari 2022 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller via mail. Från dina synpunkter ska det framgå vad det är i översiktsplanen som du motsäger dig. 

Om du vill kunna överklaga framtida beslut behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Vad händer sedan?

Efter samrådstiden kommer inkomna synpunkter att sammanställas och planförslaget kommer att bearbetas för att om möjligt möta inkomna synpunkter.

Utöver inkomna synpunkter kommer översiktsplanen att kompletteras och revideras med det som framkommer i den pågående utredningen av jordbruksmarkens kvaliteter i kommunen.

Planen kommer också att kompletteras med vägledning om kulturhistoriska områden och byggnader i kommunen för att möta föreslagna förändringar i plan- och bygglagen som kan komma att träda i kraft 1/1 2023.

Formulär för korta synpunkter

(Om du har en längre text eller vill bifoga filer, använd e-postadressen skara.kommun@skara.se)
Denna sida uppdaterades