< >

Skaravallen

Förslag till detaljplan för Skaravallen i Skara tätort, Västra Götalands län

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan över Skaravallen för att möta beräknat framtida lokalbehov för skola och förskola. 

Antagande

Detaljplanen överklagades till Mark och miljödomstolen som avslog överklagan. Om domen i sig inte överklagas inan den 28 juni kommer detaljplanen att vinna laga kraft. 

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Linda Fröberg, telefon 0511-320 13

Denna sida uppdaterades