< >

Teglagärdet 1 och 2

Beskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Skara kommun i september 2019 fattades beslut om att utreda planmässiga förutsättningar för ett äldreboende inom det område som kallas Teglagärdet i centrala Skara. Ett planförslag har tagits fram vilket har varit föremål för samråd och granskning under 2020.

Planens preliminära syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för ett äldreboende med hänsyn till stadsbilden och gröna värden.

Planläggning utgår från ett så kallat utökat förfarande då området anses vara av större allmänt intresse. Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske under tredje kvartalet år 2020.
Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 i lydelse enligt SFS 2019:412.

 

Ladda ned handlingar för Teglagärdet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20-026-B1 Leq.pdf Pdf, 294.6 kB. 294.6 kB 2020-07-03 12.11
20-026-B2 Lmax.pdf Pdf, 303.7 kB. 303.7 kB 2020-07-03 12.11
20-026-Trafikbullerutredning Teglagärdet 1 Skara.pdf Pdf, 108.9 kB. 108.9 kB 2020-07-03 12.11
Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-07-03 12.11
Bilaga 1 R-51-1-F01 Nutida förhållanden.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-07-03 12.11
Bilaga 1a - situationsplan miljötekniska markundersökningar 2015, 2017 och 2020.pdf Pdf, 165.4 kB. 165.4 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 2 R-51-1-F02 Framtida förhållanden.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-07-03 12.11
Bilaga 2a - fältprotokoll mark.pdf Pdf, 145.5 kB. 145.5 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 2b - fältprotokoll gv.pdf Pdf, 98.5 kB. 98.5 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 3 Flödesberäkningar.pdf Pdf, 79.2 kB. 79.2 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 3a - analysresultat jord.pdf Pdf, 282.1 kB. 282.1 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 3b - analysresultat gv.pdf Pdf, 150.7 kB. 150.7 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 4 - analysrapporter.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-07-03 12.11
Dagvattenutredning Teglagärdet 1_förhandskopia.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2020-07-03 12.11
Detaljplan Teglagärdet - samrådsredogörelse.pdf Pdf, 447.2 kB. 447.2 kB 2020-07-03 12.11
Grönt gestaltningsprogram.pdf Pdf, 584.2 kB. 584.2 kB 2020-07-03 12.11
MBN-2015-1269_Rapport Miljöteknisk undersökning Tullportagärdet 151020 inkl. bilagor.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2020-07-03 12.11
Missiv utskick granskning.docx Word, 338.9 kB. 338.9 kB 2020-07-03 12.11
Planbeskrivning Teglagärdet - granskning.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-07-03 12.11
Plankarta Teglagärdet - granskning.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2020-07-03 12.12
Pm Påverkan fladdermöss Tegelgärdet.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2020-07-03 12.12
Rapport MMU del av Teglagärdet 1, Skara.pdf Pdf, 1010.5 kB. 1010.5 kB 2020-07-03 12.12
Rapport_Teglagärdet_200116 - komplett rapport.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2020-07-03 12.12
Skuggstudie.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-07-03 12.12
Teglagärdet Skara - PM Geoteknik 20191128.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-07-03 12.12
Teglagärdet Skara - PM Geoteknik Rev A 2020-06-12.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2020-07-03 12.12
Tillåtna höjder samt släntning - teglagärdet.pdf Pdf, 555 kB. 555 kB 2020-07-03 12.12

Denna sida uppdaterades