< >

Dricksvatten företagare

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer.

När dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. en restaurang eller café med egen brunn, gäller däremot dricksvattenföreskrifterna oavsett hur mycket eller lite vatten som produceras.

Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida, föreskrifter om dricksvatten (LIVS 2001:30).länk till annan webbplats

Vad gäller för anläggningar som inte måste registreras?

Den som har eget vatten för privat bruk med mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjning av färre än 50 personer är helt och hållet själv ansvariga för vattnet. Miljöenheten bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar. Dessa anläggningar har eget ansvar för sitt dricksvatten.

Egen vattenbrunn - eget ansvar

Kommersiella eller offentliga verksamheter med egen brunn/vattentäkt

Restauranger, förskolor, bygdegårdar, campingplatser, vattenföreningar, samfällighetsföreningar och andra offentliga eller kommersiella verksamheter på landsbygden har ofta en egen brunn/vattentäkt som man tar sitt vatten ifrån. I de fallen spelar mängden distribuerat vatten ingen roll, anläggningen ska alltid godkännas eller registreras av kommunen.

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att vattnet är säkert och ska ha kontroll över det enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Detta gäller även om brunnen/vattentäkten inte ägs av verksamheten.

Om du är osäker på vilken kategori din vattenanläggning hamnar i, är du alltid välkommen att ringa till miljöenheten.

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöenheten.

Registrera din vattenanläggning

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöenheten. Kontakta miljöenheten när du vill registrera din dricksvattenanläggning!

Vad gäller för anläggningar som måste registreras?

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift SLV FS 2001:30. Det innebär bland annat att om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljöenheten. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av orsaken.

Registrera anläggningen Om du producerar dricksvatten till allmänheten ska du anmäla det till Skara kommuns miljöenhet. Följande verksamheter ska registreras:

 • Vattenverk som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Vattensamfällighetsförening som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Dricksvatten som produceras och erbjuds på en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Exempel på verksamheter som ska registreras:

 • en restaurang eller ett café med egen brunn
 • en fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget vatten
 • en förskola med egen brunn
 • en samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten
 • gemensamhetsanläggningar i villa och fritidshusområden med mer än 50 personer
 • camping

Dricksvattenanläggningar och vattenverk De dricksvattenanläggningar (dricksvattenbrunnar och vattenverk) som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska registreras hos miljöenheten. Föreskrifterna omfattar allt dricksvatten från dricksvattenanläggningar och vattenverk som producerar mer än 10 m³ per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Föreskrifterna omfattar även livsmedelsverksamheter som använder enskild brunn och gäller oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs.

Vad är en dricksvattenanläggning?

Det är din dricksvattenbrunn, en vattensamfällighet eller ett mindre vattenverk.

Dricksvattenanläggningar kan se ut på olika sätt. Det kan vara en särskild byggnad med filter för rening av vatten, men det kan också vara en borrad brunn med pump. Filter och hydroforer kan även finnas i källaren till t.ex. en restaurang.

Vattensamfälligheter

När en vattensamfällighet producerar mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer eller försörjer en livsmedelsanläggning med dricksvatten är dessa att betrakta som en dricksvattenanläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Dricksvattenanläggningar ska registreras enligt livsmedelslagstiftningen, därmed ska rutiner för egenkontroll upprättas.

Distributionsanläggning

En distributionsanläggning är en sådan del av en anläggning för distribution av dricksvatten som avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten. (SLVFS 2001:30). Det vill säga att en distributionsanläggning kan vara en vattensamfällighet som köper kommunalt vatten för att sedan distribuera.

Vem ansvarar för dricksvattnet och dess kvalitet?

Enligt livsmedelslagstiftningen är det den som producerar eller tillhandahåller, dvs. hanterar, ett livsmedel som är ansvarig för att livsmedlet uppfyller myndigheternas regler, inklusive kvalitetskraven. I den kedja av tillhandahållanden som beskrivs ovan växlar ansvaret beroende på var i kedjan man befinner sig.

Hanteringen behöver inte vara yrkesmässig för att den ska omfattas av föreskrifterna. Samfällighetsföreningar och andra typer av vattenföreningar som tillhandahåller dricksvatten utan att ta betalt för det eller där medlemsavgift eller liknande avgift inkluderar tillgång till dricksvatten omfattas till exempel också av föreskrifterna förutsatt att de producerar mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller tillhandahåller dricksvattnet till fler än 50 personer. Det är alltså inte nödvändigt att man tar betalt för dricksvattnet för att det ska handla om hantering i dricksvattenföreskrifternas mening.

Egenkontroll

För dig som har en vattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna, finns krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med provtagningsprogram. Provtagningsprogrammet ska fastställas av miljö- och byggnadsnämnden och egenkontrollprogrammet kommer att följas upp vid inspektion.

Det innebär också att:

 • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i dricksvattenföreskrifterna.
 • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i föreskrifterna angående säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Kontakta miljöenheten om provtagningsplan och egenkontrollprogram!

Provtagning och analyser

Normal kontroll av vattnet ska utföras minst 2 gånger per år och omfattar analys av:

 • odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
 • långsamväxande bakterier
 • koliforma bakterier
 • E.coli
 • ammonium
 • färg
 • järn
 • konduktivitet
 • lukt och smak
 • pH
 • turbiditet

Utvidgad kontroll av vattnet ska utföras minst en gång var tredje år och omfattar analys av:

 • odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
 • långsamväxande bakterier
 • koliforma bakterier
 • E.coli
 • intestinala enterokocker
 • Clostridium perfringens
 • actinomyceter
 • Mikrosvamp
 • ammonium
 • färg
 • järn
 • konduktivitet
 • lukt
 • pH
 • smak
 • turbiditet
 • antimon
 • arsenik
 • bekämpningsmedel
 • bensen
 • bens(a)pyren
 • bly
 • bor
 • bromat
 • cyanid
 • 1,2-dikloretan
 • fluorid
 • kadmium
 • koppar
 • krom
 • kvicksilver
 • nickel
 • nitrat
 • nitrit
 • PAH
 • radon (om grundvatten)
 • selen
 • tetrakloreten och trikloreten
 • trihalometaner
 • kalcium
 • magnesium
 • natrium
 • CODMn
 • sulfat

Vatten från annan producent

I vissa fall kan dricksvatten hämtas från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna om inte det egna vattnet gör det. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera exempelvis förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet kan ofta användas för disk och rengöring men vattnet måste ändå kontrolleras för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Kontakta miljöenheten om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet.

Denna sida uppdaterades

Dela: