< >

Enskilda avlopp

Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? Eller har ditt gamla slutat att fungera?


Innan du påbörjar arbetet ska du skicka in en blankett med ansökan eller anmälan till miljöenheten. Blankett hittar du på denna sida. Enskilt avlopp kräver nämligen ett godkännande enligt miljöbalken från miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller både permanentbostäder och fritidshus, både vattentoaletter och torrtoaletter.

Fastighetsägare som inte kan eller vill anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ordna en enskild avloppsanläggning. En vanlig teknik har varit att låta avloppet rinna till en slamavskiljare, en trekammarbrunn, och därefter infiltrera i mark eller en bädd av sand. På senare tid har olika typer av minireningsverk börjat säljas. Dessa kräver dock noggrann övervakning och skötsel.

Modern avloppsteknik ser till att näringen i avloppet kan återvinnas. Det kan ske genom att toalettavfallet tas om hand koncentrerat i en sluten tank, till exempel med hjälp av en vakuumtoalett. Detta ger möjlighet till att båda utvinna biogas och gödningsmedel ur avloppsvattnet.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016/17) kräver att 70–90 procent av fosforn ska tar bort ur avloppsvattnet och att återvinning av näringsämnen ska möjliggöras.

Kontakta miljöenheten för mer information och råd.

Lagar och regler kring enskillt avlopp

Vill du veta vilka lagar och regeler som gäller när du ska installera ett enskillt avlopp? Läs om detta härPDF.

Denna sida uppdaterades 2020-07-28

Dela: