< >

Utredning av Brogårdsledens framtida funktion

Skara kommun, har genom plan- och byggenheten fått i uppdrag att ta fram ett skissförslag på trafikinfrastruktur för en framtida utvidgning av Skara tätort norr om Brogårdsleden (väg 2616).

Regional betydelse

Brogårdsleden är en viktig väg i ett delregionalt perspektiv och är en av Skaraborgs mest trafikerade vägar. Vägen är utpekad som ett viktigt stråk av både Trafikverket och Västtrafik och binder samman Skaraborgs två arbetsmarknadsregioner.

Skaraborgs kommunalförbund har skickat in en ansökan till Trafikverket om att byta namn på Brogårdsleden och väg 184 mellan Skara och Lidköping så att hela sträckan Skövde-Lidköping får vägnummer 49.

Lokal betydelse

Brogårdsleden är både en tillgång och barriär för Skaras del. Det är en tillgång eftersom den utgör en möjlighet att på ett snabbt sätt nå arbete och studier på andra platser i Skaraborg. Det är en barriär eftersom den utgör ett fysiskt hinder för att knyta samman nya stadsdelar med centrum, i synnerhet för de invånare som inte har bil. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede titta på lösningar för att minimera risken för att Brogårdsleden utgör, eller uppfattas som, en barriär.

Denna sida uppdaterades

Dela: