< >

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Här kan du läsa om hur omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter. Vi säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Omsorgsförvaltningens arbete och rutiner

Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp ska få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken för smitta och att ta hand om de som har smittats på ett säkert sätt. Vi följer noggrant rekommendationer och rutiner från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien. Vi ser även till att alla som jobbar med vård och omsorg har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vårdhygieniska rutiner på Vårdhygiens webbplatslänk till annan webbplats

Förebyggande insatser

Vi arbetar med förebyggande insatser på särskilt boende, i ordinärt boende och inom stöd och service som till exempel besöksförbud på särskilt boende samt inga sociala sammankomster. Personalen hjälper de boende med handhygien och hostetikett.

Visir används av personal vid alla vårdnära situationer där avståndet i vården är mindre än en meter. Detta gäller även om det inte finns någon misstanke om smitta. 

Om någon personal känner sig sjuk ska hen stanna hemma eller omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Personal som varit hemma och efter en tid känner sig frisk får först göra ett test för covid-19 innan hen återvänder till arbetet. 

Det viktigaste är att alltid arbeta enligt basala hygienrutiner.

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 mellan hemtjänstpersonal och vårdtagarelänk till annan webbplats

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg.

Vi är noga med att följa de basala hygienrutinerna och alla medarbetare påminner varandra regelbundet, om att följa rutinerna.

Film om basala hygienrutinerlänk till annan webbplats

Skyddsutrustning 

Omsorgsförvaltningen i Skara kommun har tillräckligt mycket skyddsutrustning för att personal ska kunna följa aktuella riktlinjer för användning av skyddsutrustning. Tillval av skyddsutrustning görs utifrån riskbedömning och de arbetsmoment som ska utföras.

Den skyddsutrustning vi använder är:

Sjuksköterska som har ett visir framför ansiktet

Visir

Visir ger ett skydd mot droppsmitta. Det uppstår när någon hostar. Visir används vid alla vårdnära situationer, oavsett om misstanke om covid-19 föreligger eller inte. Vi har olika typer av visir.  

Sjuksköterska som har visir och munskydd på sig.

Visir och munskydd

Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska ögon, näsa och mun skyddas mot stänk. Om visir vid riskbedömning inte bedöms helt skydda mot stänk, kombineras det med vätskeavvisande munskydd. Utifrån individuell riskbedömning och de arbetsmoment som ska utföras väljs det mest lämpliga alternativet.

Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt för att hindra smittspridning. Används det felaktigt är det stor risk för smitta hos personal och att smitta förs vidare till patient. De munskydd vi använder vid misstänkt smitta är klass IIR. Det betyder att det är tre lager och det yttersta är vätskeavstötande.

Sjuksköterska som har visir och andningsskydd på sig

Visir och andningsskydd

Visir och andningsskydd används i samband med aerosolbildande insatser (tracheostomin, sugning av luftvägar och liknande) som kan göra smittan luftburen. Vi har även flergångsmasker som rengörs med ytdesinfektion och kan användas länge.

Sjuksköterska som har på sig en blå skyddsrock

Skyddsförkläde och skyddsrock

Förkläde används vid risk för kontakt med kroppsvätskor för att skydda när det finns risk för att våra arbetskläder förorenas. I de flesta situationer räcker det med engångsskyddsförkläde utan ärm förutsatt att underarmar desinfekteras efter avslutat arbetsmoment. Vid risk för kraftig förorening av arbetskläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde.

Denna sida uppdaterades 2020-11-13

Dela: