< >

Kommunfullmäktiges mål och nämnderas grunduppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål.

De finansiella målen som fastställts är att resultatet över tid ska säkra kommunens tillgångar från inflation och att kommunen över tid ska amortera på de lån som kommunen har (exklusive bolagens andel) utifrån låneportföljens storlek.

Sammanställningen nedan visar kommunfullmäktigers mål och nämndernas grunduppdrag hämtade från nämndernas reglemente samt respektive nämnds/bolags inriktning/inriktningar.

Kommunfullmäktiges mål

 • Skara kommun ska genom dialog, service och tillgänglighet skapa
  ett företagsklimat i toppklass och därmed de bästa förutsättningarna för hållbart företagande.
 • Ökad upplevd trygghet i Skara kommun.
 • Planera och arbeta för ökat invånarantal i enlighet med långsiktig målsättning 24000 invånare till år 2030

Kommunstyrelsens grunduppdrag och inriktning

är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Därtill fullgöra den lagstadgade uppsiktsplikten.

Kommunfullmäktiges mål

 • Högre måluppfyllelse i årskurs3, 6 och 9 samt gymnasiet
 • Den upplevda tryggheten på Viktoriaskolan ska öka
 • Genomströmningen av elever på Katedralskolan ska öka

Nämndens grunduppdrag och inriktning

 • Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper
  och värden utifrån sina olika behov.
  Främja utveckling och lärande samt en livslång lust att
  lära.
 • Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig
  heterna och de grundläggande demokratiska värderingar
  som det svenska samhället vilar på.
 • Samarbeta med hemmen och främja barns och elevers
  allsidiga personliga utveckling.

Kommunfullmäktiges mål

Minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd från 433 st, år 2019 till 250 st, år 2022.

 • Sjukskrivningarna ska minska med 2 procentenheter från 2019 års nivå fram till årsskiftet 2022/2023.
 • Brukartiden ska öka inom hemtjänsten och 2022 ska brukartiden uppgå till lägst 55 procent.

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Omsorgsnämndens grunduppdrag är att tillhandahålla omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, vård och ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det för att främja medborgarnas:

 • Ekonomiska och sociala trygghet
 • Jämlikhet i levnadsvillkor
 • Aktiva deltagande i samhällslivet

Grunduppdraget syftar också till att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Kommunfullmäktiges mål

Minska miljöpåverkan på Skara kommuns vattendrag genom förvaltningssamverkan och öka kunskap.

 • Ökad kundnöjdhet för kommunens service inom nämndens myndighetsområden.

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt lag när det gäller bl.a. bygglovsfrågor, miljöskydd, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel och hälsoskydd.

Kommunfullmäktiges mål

 • Antal besökare till biblioteket ska öka och uppgå till minst 10 000 besökare, varav 800 barn inom gruppen barnverksamhet från förskole- och skolverksamhet i Skara kommun, årligen.
 • Antalet besökare och intäkter i samtliga fritidsanläggningar i kommunen ska öka.

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett rikt kultur- och idrottsutbud, där ett attraktivt kultur- och föreningsliv med ideella krafter skapar en trygg och gemensam plattform. Kultur- och fritidsnämnden stödjer också det civila samhället, som bär upp en stor del av kommunens kultur- och fritidsliv.

 • Skara kommuns invånare i alla åldrar skall ha ökad tillgång till bibliotekets lokaler, medier och programverksamhet.
 • Läsfrämjande verksamhet för barn- och unga ska öka i Gamla biblioteket för att nyttja lokaler och intensifiera generationsöverskridande aktiviteter.
 • En ökad satsning på idrottsturism skall innebära effektivare användande av våra fritidsanläggningar.
 • Kommunen ska i ökad grad samverka med civilsamhället vid kultur- och fritidsevenemang vilket ger större social sammanhållning med föreningslivet.

Kommunfullmäktiges mål

 • Lokalnöjdheten ska öka
 • Förbättra Måltidsupplevelsen
 • Öka Gata/parks medborgarindex

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Skara och Götene kommuners gemensamma nämnd har till uppdrag att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara på och utveckla gemensamma resurser inom verksamheterna gata/park, fastighetsservice och kost. Nämndens uppdrag är att ge kommunernas verksamheter och deras medborgare en professionell, ändamålsenlig och kostnadseffektiv service.

 • Nämnden för Service och Teknik har en kostnadseffektiv och professionell förvaltning som sätter medborgarna i fokus och möter verksamheternas behov genom att erbjuda god och näringsrik mat, välvårdade och ändamålsenliga lokaler samt en trygg tilltalande trafik- och utemiljö

Kommunfullmäktiges mål

Uppnå målen och intentionerna i ägardirektivet.

Bolagets grunduppdrag och inriktning

Centrumbostäder i Skara AB har som grunduppdrag att inom Skara kommun i allmännyttigt syfte förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostäder och även en mindre mängd lokaler. Samt utveckla boendet, erbjuda boinflytande. Agera enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet ska präglas av ett bostadssocialt ansvar och ansvar för bostadsförsörjningen.

Kommunfullmäktiges mål

Uppnå målen och intentionerna i ägardirektivet.

Bolagets grunduppdrag och inriktning

Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett ledande företag för infrastruktur. Bolagets tjänster ska präglas av stor driftssäkerhet, rationellt utförande och drift, god ekonomi, god miljö och med fokus på kunderna.

Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas på affärsmässig grund.

VA-verksamhet ska bedrivas i enlighet med lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet och självkostnadsprincipen. Vid drift av allmän Va-anläggning i annan kommun görs avsteg från lokaliseringsprincipen samt ställs krav på affärsmässig grund. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Skara kommun.

Denna sida uppdaterades