< >

Prioritering för budgetperioden

Skaras unika resurser ger fantastiska möjligheter. Att lyfta och stärka Skaras attraktionskraft är en övergripande prioritering. Det handlar om Skara som boendekommun, som nav för grön utveckling, som innovations- och utbildningsnod och som Skaraborgs nav i en växande arbetsmarknadsregion.

Delaktighet och inflytande är viktiga inslag i ett arbete för ökad upplevelse av trygghet.

Kommundirektören får i uppdrag att ställa samman resultatet av medborgardialog och utifrån detta arbete föreslå prioriteringar för invånarnära kommunutveckling och kommunens visionsarbete.

I Skara ska man kunna leva ett rikt och oberoende liv i alla livets skeden, i trygg förvissning om att välfärden fungerar när man behöver den. Just nu pågår ett större arbete där kommun och region gemensamt kraftsamlar för en omställning mot god och nära vård.
En del i det arbetet är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och överenskommelser revideras inför ny avtalstid. En annan del är att huvudmännen gemensamt arbetar fram en unik länsgemensam strategi för god och nära vård, Färdplan Nära vård.

Satsningar

Satsningar på ett nytt särskilt boende och trygghetsboenden kommer att öka tryggheten, men också att ställa krav på nya arbetsformer för att möta ett ökat behov och nya lagkrav. Detta måste Skara möta upp. En åtgärd som ökar tryggheten och förebygger ohälsa är möjligheten att få hjälp med enklare åtgärder i hemmet. Kommunstyrelsen får
150 000:- för att möjliggöra funktionen Fixarbrandis i SMS förvaltning.

Samverkan barn och unga är en långsiktig satsning som ger en sammanhållen struktur för att leva upp till barnkonventionens krav på trygghet för alla som växer upp i Skara. I budgeten fortsätter denna satsning. Utredning som visar vad som krävs för att bli en Fullvärdig Familjecentral genomförs under 2021. Under 2022 ska ytterligare steg tas i samverkan mellan omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden för att utveckla Skaras Familjecentral i den riktning som krävs.

Föreningsliv och studieförbund spelar en avgörande roll för att skapa gemenskap och bryta ofrivillig ensamhet och utanförskap. Genom föreningsbidrag ska denna inriktning stärkas.

Tillgänglighet

Skaras kommuns gemensamma miljöer skall vara attraktiva, trygga och tillgängliga.

Oavsett hur man färdas skall framkomligheten vara god, belysning och trygghetsskapande åtgärder ska prioriteras. En dialog med de kommunala råden, föreningar och näringsliv ska genomföras med fokus på trygghetsskapande gestaltning och t.ex. övervakningskameror. Arbetet med att stärka Skara som attraktiv och säker kommun för cykel och gångtrafik skall fortgå.

Invånaren i centrum

För Alliansen i Skara är det skarabon som står i centrum för varje beslut som fattas. Målet är ett samhälle där individens möjligheter ökar genom att det gemensamma goda värnas. Den tydliga inriktningen är att stödja de som är i behov av stöd, men samtidigt låta de som står på egna ben få ha eget utrymme, utan onödiga pålagda krav, att få stå fria.

Folkhälsa

I olika perioder i livet är vi i behov av stöd och guidning. Detta kan ofta komma av våra naturliga gemenskaper, men att fatta goda beslut för det egna livet ska stödjas av samhället. Det ska vara lätt att göra rätt. Små investeringar på förebyggande arbete, kan innebära stora besparingar såväl ekonomiskt som i mänskligt kapital. Därför är det viktigt att lägga resurser i det socioekonomiska arbetet.

Kommunen har dels ett Folkhälsoråd och dels ett Brottsförebyggande råd som är viktiga instanser som kan nyttjas och utvecklas vidare för att bättre nå målet om trygghet och känslan av att vara ”hemma”. Att utveckla dessa kommunövergripande råd är en prioritering.

Tillit och respekt kan endast växa fram och stärkas i ömsesidighet. Det innebär att den gemensamma tilliten, samhällskittet, är beroende av att var och en både tar sitt ansvar och bemöts med respekt. Ansvar och respekt ska prägla allt bemötande i kommunens verksamheter.

Ledning och medarbetarskap i utveckling

Yrkesstoltheten och kraften hos medarbetarna tas bäst tillvara i en arbetsmiljö som präglas av tillit. Detta har varit grunden för de beslut under mandatperioden som har haft inriktningen att utöka flexibiliteten, det professionella handlingsutrymmet och det individuella ansvaret i medarbetarskapet i Skara. I Skara ska vi inte enbart arbeta med tillitsbaserad styrning, utan i allt verka för en tillitsskapande organisation.

Öka tilliten

En tillitsskapande organisation är tillåtande, trygg, rättvis och visar sann omtanke om individen. Ett strukturerat arbete med den bärande kulturen är avgörande för ökande tillit. Den strategi för kompetensförsörjning som har tagits fram lägger en stabil grund för medarbetarskap i Skara. Som medarbetare i Skara ska man ha tillgång till ett medarbetarpaket som är hälsofrämjande och ger stöd för ett hållbart yrkesliv; en individuell kompetensutvecklingsplan, rätt till heltid, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett arbetsgivarperspektiv som bygger på dialog och förtroende. Som chef i Skara kommun ska man få högkvalitativ ledarskapsfortbildning, ett starkt mandat för ett flexibelt och individinriktat ledarskap och tydliga krav där det råder balans mellan förväntningar och resurser. Skara kommun som arbetsgivare ska verka för individuella lösningar, samverkan och utveckling genom frihet i yrkesutövningen.

Kvalitetsutveckling

Medarbetarna är den viktigaste resursen kommunen har för att kunna vara i frontlinjen för de behov som invånarna har i Skara. Därför behöver kommunen som arbetsgivare tillsammans med alla medarbetare utveckla kunskapsorganisationen så vi än mer lär på jobbet. Därför behövs fortbildning och kunskap i kvalitetsutveckling, samt dokumentation, för att kunna se på avvikelser och utveckla därifrån. Kommunen behöver erbjuda kompetenshöjande fortbildning för alla medarbetare, som utgår från verksamhetens behov och de individuella kompetensutvecklingsplanerna, för att alla ska kunna utvecklas i sitt arbete. Detta behöver göras för att dels behålla personal men också för att kunna attrahera nya medarbetare. Mottot i arbetet ska vara ett ”Hållbart arbetsliv”.

Kompetensförsörjning

Kommunens ambitioner som arbetsgivare beskrivs i nu antagna strategin för kompetensförsörjning och medarbetarpolicyn. Arbetet med att utveckla och behålla kommunens befintliga medarbetare ska prioriteras för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och trygga framtidens kompetensförsörjning. Detta genom ett fokuserat arbete inom områden arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap och ledarskap i samspel samt kompetensutveckling.

En god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en av de viktigaste och mest avgörande faktorerna för att både behålla medarbetare men också att rekrytera framtidens. Under 2021 har ett nytt avtal för samverkan och arbetsmiljö antagits partsgemensamt i kommunen. Det påbörjade arbetet med att stärka samverkansprocessen och implementeringen det nya avtalet ska fortgå under 2022. Genom en god arbetsmiljö ges alla medarbetare förutsättningar till ett hållbart arbetsliv där heltid är norm, arbetstiden förläggs flexibelt och med en positiv syn på arbete på annan plats, det ska också finnas möjlighet till förlängt arbetsliv om så önskas.
Skara kommun ska kännetecknas av att vara en effektfull organisation med engagerade och initiativtagande ledare och medarbetare.

Kompetensutmaning

Framtidens kompetensutmaning ställer större krav på verksamheterna att anpassa sig, ta till sig ny teknik och utveckla innovativa arbetssätt. Alla medarbetare är ansvariga och delaktiga i att skapa arbetsenheter som genomsyras av medborgarfokus, lyhördhet och innovativ samverkan. Som chef behöver man ha tillit till och vetskap om medarbetarnas kompetenser och förmågor för att lösa uppdraget. Genom god dialog och samverkan skapas trygga relationer och ges medarbetarna möjlighet till delaktighet. Detta utvecklar robusta och hållbara verksamheter som vågar testa nya metoder, arbeta innovativt och fatta modiga beslut tillsammans.

Skapa möjligheter för utveckling

I Skara är alla chefer nyckelpersoner och förebilder i arbetet med att organisera och utveckla verksamhet samt i att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Allt ledarskap ska vara tillitsskapande och utgå från en självklar respekt för medarbetares professionalism och yrkesfrihet. Ett program för kompetensförsörjning har under 2020 arbetas fram och implementeringen har påbörjats under 2021 i samband med verksamhetsplanerna. Under 2022 fortsätter detta arbete.

Skara kommuns läge mitt i en växande gemensam arbetsmarknad i Skaraborg ger möjligheter till tillväxt och utveckling utifrån Skaras unika tillgångar och resurser.

De mål som ställts för tillväxt ska stärka kommunens samverkan med näringslivet vilket ger långsiktigt underlag för den kommunala välfärden, och möjlighet för individen att leva det goda livet i Skara i alla livets skeden. 2021 förstärktes planarbetet med en miljon som kvarstår, 2022 tillförs ytterligare 1 milj kr för att förstärka planenheten för arbete med att möjliggöra förtätning, detaljplaner på landsbygd och näringslivsutvecklande planarbete. Skara kommun ska i planering och verksamhet sträva efter att uppnå befolkningsmålet 24000 invånare före 2030.

Tillväxtstrategi

Besöksnäringen är en basnäring i Skara som bidrar till att kommunen utvecklas. Utifrån bland annat den reviderade Vision Varnhem som tagits fram 2021, och samverkan kring Hornborgasjön och övriga besöksmål (t.ex. museet, biblioteket och småstaden, Sommarland, Stenaracet, travet och vandringslederna) i Skara ska besöksnäringen i hela kommunen främjas. Skara kommuns kommunikationsavdelning arbetar strukturerat med den centrala uppgiften att informera och kommunicera, vilket är en avgörande funktion för såväl demokrati som att ta vara på effekterna av utveckling. Det finns idag en mycket god riktlinje för kommunens kommunikation, men ingen samlad strategi. Kommunens attraktionskraft kan lyftas och kommuniceras genom att ta fram en strategi som sätter det arbetet med att stärka attraktionskraften i centrum. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en tillväxtstrategi för Skara där besöksnäring, kommunikation, trygghetsskapande arbete mm får ökad kraft genom ett strategiskt helhetsperspektiv.

De medel som frigörs när hyresavtal vid besöksmålet i Varnhem avslutas 2021 möjliggör ett långsiktigt avtal med Centrumbostäder.

Arbetsmarknadsarbete

2021 tillsattes en styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor, för att öka fokus på arbetets kommunövergripande karaktär och för att möjliggöra förvaltningsöverskridande samverkan utifrån en strategi för arbetsmarknadsarbete i kommunen. Kommundirektören får i uppdrag att utifrån strategin utreda effektiv organisation och budgetering av arbetsmarknadsarbetet inför 2023. Under 2022 avsätts 2 miljoner för Samverkan arbetsmarknadsfrågor efter den modell som så framgångsrikt gett effektivitet i arbetet Samverkan barn och unga. På så sätt möjliggörs arbete med t.ex. servicevärdar, trädgårdstjänst, språkutvecklande praktikplatser m.m. på ett sätt som ger verksamheterna mandat att forma åtgärderna utifrån nya nationella riktlinjer och Skaras behov i en tid med snabba och stora förändringar på området. Detta ska kunna vara ett ”vinna-vinna”-koncept som ger möjlighet att få in invånare i sysselsättning istället för att åberopa försörjningsstöd, och ger kommunen möjlighet att erbjuda kvalitativa motprestationer inom försörjningsstödet i enlighet med socialförsäkringslagen.

Hållbar expansion

Skara är inne i en spännande utvecklingsfas där infrastruktursatsningar, näringslivsutveckling, kultur- och fritidsinsatser och bostadsplanering ger möjligheter till hållbar och positiv expansion.

Utbildning

SLU, Naturbruksskolan och BYS bedriver högkvalitativa utbildningar i Skara och ingår i ett utbildningsnätverk som kan ge positiv återverkan i Skara kommun. Nu utvecklas även det utbildningsutbud på Axevalla som regionen är huvudman för. Tillsammans med våra kommunala skolor och Axevalla folkhögskola, Olinsgymnasiet och Skara skolscen är alla en del av skolstaden Skara. Tidigare beslut om satsningar på internationalisering kvarstår liksom 500 000 till marknadsföringsinsatser för att förbättra inflödet av interkommunala ersättningar, som dock i budget förläggs till Katedralskolan att fördelas och hanteras av den lokala styrelsen så att såväl kommunikationsenhetens insatser som övriga insatser kan ersättas, och lärarna avlastas.

Gröna näringar och innovation

I Skara kommun finns även ett stort antal organisationer och företag som kan utvecklas och bidra till kommunens näringsliv inom de för Skara så viktiga gröna näringarna, där samverkan med dessa forsknings- och innovationsinriktade utbildningar kan ge stor positiv effekt. Målet är att få till en innovationsnod i Skara kring de hållbara näringarna. Ett fokus för Skara är att vara en aktiv part och främja en sådan utveckling.

Denna sida uppdaterades