< >

Uppdrag till kommunstyrelsen

100 000 kr avsätts för att i enlighet med efterfrågan i medborgardialogen och företagsklimatsenkäten stärka forumen för dialog mellan politik och näringsliv/medborgare i Skara. För MEGA+ starka utveckling som bidrar till ett levande Skara och tillväxt tillförs 150 000 kr årligen för hållbar projektledning utöver det hittillsvarande årliga anslaget. Under 2022 tillförs kommunstyrelsen även 250 000 kr i utökning för att ge förstärkta möjligheter till evenemang som bidrar till upplevelser och tillväxt i Skara. Detta innebär att näringslivet och föreningslivet har utökade möjligheter att tillsammans med kommunen skapa events som gynnar hela Skara.

Kommundirektören får i uppdrag att verka för samarbeten med nyckelaktörer i Skaraborg och utreda möjligheterna för ett samarbete med Destination Läckö Kinnekulle. Skaras kulturhistoriska besöksmål ska stärkas och utvecklas. Kommundirektören får i uppdrag att utifrån den goda dialog som etablerats med Järnvägsföreningen kring utvecklingen av kvarteret Stinsen utreda hur lokstallarna, omgivningen och verksamheten bäst hålls samman som välfungerande helhet.

Skara kommuns klimatlöften och miljöplan har satt en ny hög ambitionsnivå för arbetet med hållbarhet i kommunen. En första utvärdering av effekterna ska göras under 2022.

Kommundirektören har haft i uppdrag under 2021 att ta fram rutiner för effektiv implementering av goda exempel i centrala frågor, så kallad benchmarking i Skara. Dessa rutiner ska implementeras under 2022.

Skara kommun har ett omfattande fastighetsbestånd och även verksamhet förlagd i lokaler i annans ägo, främst Skara Äldrehem och Centrumbostäder. Under 2021 har delar av lokalanvändningen utretts, och beslut tagits om förändrad användning av delar av lokalerna. Under 2022 får kommundirektören i uppdrag att göra en övergripande utredning kring samtliga lokaler som ägs eller används av Skara kommun och ta fram en lokalutredning som visar på bästa möjlighet till effektiv fastighetsförvaltning i ett kommunövergripande perspektiv. Under 2022 ska hyres-
ökningen i de kommunala fastigheter där kommunen bedriver verksamhet vara 0 procent.

Folkets Park ligger strategiskt placerat nära Skaras centrum, samt det friluftsområde som nu ingår i en utredning kring hur vi utvecklar Skaras attraktionskraft. Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att genom t.ex. ett markbyte ge Fokus möjlighet till strategisk utveckling och ge kommunens markinnehav i området mer sammanhängande och strategiskt gynnsamma möjligheter.

HR-avdelningen har under 2021 genomfört ett omfattande utvecklingsarbete med en ny strategi för kompetensförsörjning, utvecklade insatser kring ledar- och medarbetarskap och nya rutiner för samverkan. Under 2022 ska arbetet med att utveckla Skara som en attraktiv arbetsgivare med fokus på hållbart yrkesliv fortsätta.

Kommundirektören får i uppdrag att under 2022 revidera utformningen av kommunens rekryteringsannonser så att den tillitsskapande organisationen och arbetsgivarvarumärket stärks utifrån bärande kultur och fattade beslut kring medarbetarskap och ledarskap i kommunen.

Att trygga kompetensförsörjning idag och i framtiden är en av kommunens största utmaningar. Den vakanta tjänsten på HR-enheten ska tillsättas med huvuduppdrag att på strategisk nivå driva kommunens utvecklingsarbete inom kompetensförsörjning och övergripande processer i syfte att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

I samband med hanteringen av pandemin har kommunen fått värdefulla erfarenheter och lärdomar att ta med i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det har handlat om prioritering, samverkan inom kommunen och med civilsamhället och näringslivet, att säkerställa att personalen används på bästa möjliga sätt och att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Kommunstyrelse och samtliga nämnder får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

Hela Skara ska leva och utvecklas. I budgeten finns det särskilda medel avsatta för landsbygdsutveckling. Medlen kan av kommunstyrelsen fördelas på annan nämnd.

Alla ska ha möjlighet till bra boende, en utbildning och en meningsfull sysselsättning.

Utbildningsnivån i Skara kommun ska höjas. Arbetsmarknaden i Skara ska stärkas tillsammans med näringslivet. Skara ska stärka allas möjlighet till bra boende.

Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur kommunens organisation kring samhällsbyggnadsärenden exempelvis samverkan mellan plan- och byggavdelningarna bäst utvecklas för att ge kraft åt tillväxt och utveckling. Utredningsuppdraget ska redovisas senast 1 maj 2022.

Denna sida uppdaterades