< >

Uppdrag till
Kultur- och fritidsnämnden


Genom att tillgängliggöra kultur och goda möjligheter till ett rikt idrottsliv stärks samhällets gemenskap och individens möjligheter att må bra och utvecklas. Ett starkt föreningsliv och incitament för var och en att bidra och ta ansvar är en förutsättning för en hållbar utveckling av verksamheterna inom kultur och fritidsnämndens ansvarsområde. Skara kommun har en fantastisk bredd och kvalitet på utbudet vilket kommunen i samverkan med övriga aktörer skall stötta och möjliggöra. Vi kommer att fortsätta att stödja civilsamhället och folkbildningen.

Skaras vandringsleder är en resurs som bidrar till glädje och hälsa. Utvecklingen ska värnas genom att en fast organisation utreds, t ex som ett arbetsmarknadsprojekt med en ledare. Lederna röjs och spångar byggs och nätas. Grillplatser med sittplatser rustas upp. Eventuellt kan nya tillkomma. Samverkan kring denna utveckling med såväl privata aktörer som t.ex. stift och region är av stor vikt. Vid Vingsjön och Näsbadet bör planeras för upprustning med säkra bryggor och annan plats för fiske. Vassröjning, eventuell påfyllning av ny sand och andra åtgärder för tillgänglighet ska beaktas liksom tydliga markeringar för hundbadplats.

Vilanområdet utgör ett nav för friskvård, gemenskap och hela kommunens attraktionskraft. Sedan 2018 har ett strategiskt arbete genomförts för att värna om helheten i området, och investeringar har gjorts i en öppnare och tryggare miljö, och uppgradering av anläggningarna. Efter dräneringen fortsätter arbetet med nytt konstgräs.

Multifunktionshallen ger ökade möjligheter för ett rikt föreningsliv, gemenskap och evenemang.

Vilans utbyggnad med multifunktionshallen och övertagande av tennishallen ingår i Vilans strategiska helhet. Utbyggnaden kompletteras också med att en rackethall möjliggörs med 13,7 miljoner. Detta ska ske i dialog med föreningarna och däri är uppdraget att ha en parallell dialog med fotbollsverksamheten och övriga berörda föreningar om deras behov avgörande. Den strategiska utvecklingen av Vilan bygger på att hela föreningslivets behov kan mötas så att Vilan står starkt och enigt i att möta både invånarnas och våra besökares behov.

Sommarlovsaktiviteter kommer att genomföras i samarbete med föreningslivet. Planering för att genomföra event, t ex Ostmässan, idrottsläger m.m. fortsätter så snart pandemin tillåter och det strategiska arbetet med attutveckla idrottsturismen och därmed sammanhängande näringar fortsätter och bidrar till Skara kommuns tillväxt.

I kommunen har bygdegårdar kunnat få stöd för vidare utbyggnad av fiber, avlopp och handikappanpassning, detta möjliggör fortsatt utveckling av civilsamhället som i samverkan med kommunen får hela kommunen att leva. Detta perspektiv ska ingå i sammanställningen av medborgardialogen.
I samarbete med föreningarna planeras för utveckling av friluftsområdet Petersburg, med satsningar för både vuxna och barn. T ex planeras en belagd cykelbana för barn under 12 år. Ett förbättrat övergångsställe planeras tillsammans med andra förvaltningar, för att säkra övergången för barn och vuxna till och från Petersburg. En lekplats anläggs inom bostadsområdet Sörskogen, möjligheten ska beaktas för hastighetsbegränsning inom Sörskogen.

Kulturevent planeras i samarbete med föreningar, museum, besöksnäring med flera. Kulturutvecklarnas roll som samordnare mellan föreningar och kommunen samt katalysator har gett Skara många välrenommerade kulturevenemang, som till exempel Kulturveckan och 1700-talsveckan. Detta arbete är värdefullt för kulturen i Skara och ska främjas.

Meröppet på biblioteket har genomförts, och ökat tillgängligheten för den värdefulla biblioteksresursen i Skara. En stärkt plan för hur Meröppet ska kunna utvecklas kan öka en trygg och bred tillgång till biblioteket. Bokäventyret på Gamla biblioteket öppnar i höst och handhas av en barnpedagog med inriktning på bokhistoria. Skaras unika tradition som bildnings- och kulturstad befästs. Vi ska även utveckla och lyfta fram samlingarna i gamla biblioteket, de ska tillgängliggöras både för allmänheten och forskningen genom ett fortsatt med den nationella databasen Alvin.
Skara skolscen stöds av kommunen och utvecklar sin verksamhet ytterligare i sina nya centrala lokaler.

Kulturförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med kommunikationsavdelningen, Service och teknik och Västergötlands museum genomföra skyltning med information om kulturella pärlor, till en början med skyltning av Krönikebrunnen.

Projektet Måltidsvän har förberetts och kommer igång så snart det är möjligt för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

För kvalitet i verksamheten och genomförande av nämndens budgetuppdrag tillförs kultur och fritidsnämnden 400 000 kr.

Denna sida uppdaterades