< >

Uppdrag till Omsorgsnämnden

Under 2022 lyfts kravet om effektivisering bort från omsorgsnämnden. Detta ger verksamheten en stabilitet och möjlighet att arbeta vidare med systematiska åtgärder för arbetsmiljö och kvalitet som påbörjats.

Omsorgsnämnden berörs mycket i närtid av nya utredningsförslag, nya lagar med mera som behöver hanteras. Även samverkan med andra huvudmän är viktig för att kunna få till det så bra som möjligt för de invånare som berörs.

 

Omsorgsnämndens stora fokus de närmaste åren är det särskilda boendet som nu kommer byggas, Teglagården, och beräknas stå klart hösten 2023. Därför behövs en utökad ram i planen eftersom antalet SäBo-platser kommer att öka något, men det kommer också att vara särskilda boenden som kommer att fasas ut när moderna boenden tillkommer.

Under 2021 kommer det att arbetas fram en ny äldreomsorgsplan för Skara kommun, baserad på nytt demografiskt underlag. Äldreomsorgen har i och med pandemin kommit i starkt fokus och det lär komma ännu okända nationella förslag som kan komma att förstärka äldreomsorgen resursmässigt.

Ny äldreomsorgslag utreds, staten har tillsatt Coronakommissionen som lär komma med nya förslag och SKR fattar beslut om en strategi för äldre i juni 2021. Statlig utredning finns även om fast omsorgskontakt inom hemtjänsten och utredningens förslag är beslutad med start från 1 januari 2022, vilket kan komma innebära att det behövs fler undersköterskor. Statliga medel bör kunna komma när det införs och i vissa fall kan verksamheten behöva anpassas utifrån dessa förändringar.

Av personalens samlade arbetstid inom hemtjänsten ska tiden hemma hos brukaren öka och antalet personer som kommer hem till den äldre bör vara färre. Enligt den senaste mätningen var det 13 personer hemma hos brukaren i snitt under en 14-dagarsperiod, och vi har under fyra år i rad haft en minskning.

Skara har en mångfacetterad och utvecklad socialtjänst. Socialtjänsten jobbar med mycket förebyggande verksamhet, har olika insatser att erbjuda och har flera yrkesgrupper som kan möta invånare med åtgärder och insatser i både grupp och enskilt. På så sätt har kommunen lyckats med hemmaplanslösningar och hanterar själv situationen och slipper på så sätt dyra placeringar. Bästa omhändertagandet är i den vardag man befinner sig i för att snabbare komma tillbaka. Kommunen behöver ibland placera på externa boenden som har kompetens för personer som har svårare psykiatrisk samsjuklighet med droger. På senare tid har detta ökat något. En specifik LARO-mottagning med regionen som huvudman (LARO; läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende) har öppnats i Falköping den 1 mars 2021, vilket ska kunna hjälpa en del personer inom denna grupp.

På nationell nivå jobbas det med en utredning kring samsjuklighet, som ska vara klar 30 november 2021. Utredningen ska lägga förslag på och tydliggöra socialtjänstens ansvarsområde gentemot hälso- och sjukvårdens ansvar. Ett antagande är att regionerna får ett större ansvar för den här gruppen av invånare.

Socialtjänstlagen håller på att uppdateras genom betänkandet ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47)” som presenterar förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Det handlar om förslag kring inriktning mot en jämställd, förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Lagen kan komma i kraft med start i januari 2023. Nämnden ska ha god framförhållning och följa vad som blir resultatet av lagförslaget.

Målet om ekonomiskt bistånd kvarstår, där antalet hushåll ska minska som uppbär försörjningsstöd med mål om högst 250 hushåll vid utgången av 2022. Därför är den tillkommande arbetsmarknadsstrategin som nu arbetas fram med tillhörande handlingsplan, en viktig del för att kunna nå målet. Båda är kommunövergripande. Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera nämndens egen plan för AME Spektra, för att finna ytterligare nödvändiga åtgärder för att kunna nå målet.

Ny LSS-lagstiftning föreslås gälla från 1 januari 2022. Som förslaget just nu ligger kommer staten att ansvara för personlig assistans, medan kommunerna ska ta ansvar för nya LSS-insatser som föreslås. I förvaltningens budgetunderlag beskrivs det väl. Hur kostnadsfördelningen kommer att ske är en uppgift som kommer senare.

Åtta nya LSS-lägenheter är beslutade att komma till på bottenplan i det nya Teglagården. Dessa boenden kommer att lämpa sig bra för äldre personer med LSS, som idag bor på andra boenden.

Hälso- och sjukvårdsavtalet och färdplan nära vård

Hösten 2021 kommer remissmaterial för att bevakas som gäller både hälso- och sjukvårdsavtal och färdplan nära vård. Detta är viktiga samverkansdokument mellan 49 kommuner och en region i Västra Götaland. Syftet med färdplanen nära vård är att vidareutveckla samverkan för att kunna ge en god och nära vård genom hela livet. Detta är början till en omställning som kan komma att ge andra förutsättningar. Nämnden behöver beakta resultatet och konsekvenserna kommande år.

Digitalisering och välfärdsteknik

Skara kommun behöver arbeta förutseende och strategiskt med digitaliseringens utmaningar och välfärdsteknikens möjligheter. Kommunen har sagt ja till Västra Götalandsregionen att vara med i Millenium, som kommer att innebära många samordningsfördelar. Nämnden behöver planera för att kunna arbeta mer digitalt och då behövs en organisation som får den kunskapen. Därför behöver kraft läggas på kompetenshöjning hos personalen att kunna arbeta mer med digitalisering, där det kommer att öppna sig många olika möjligheter. Det gäller även välfärdsteknik.

Kommunen behöver satsa på att vidareutbilda undersköterskor som kan få extra kunskap i digitalisering och välfärdsteknik, som kan vara lite föregångare och implementera ny kunskap i omsorgsnämndens olika verksamheter. De statliga medlen genom Äldreomsorgslyftet ska kunna användas till del av detta.

Äldreomsorgslyftet, som är en statlig satsning för att höja kompetensen, ska tas om hand på bästa sätt. Kompetens inom geriatrik och demens är två viktiga områden för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen, där behövs kunnandet inom organisationen höjas.

Förvaltningen ges i uppdrag att se över hur det nya avtalet med Kommunal kan hanteras vad gäller sänkning av nattarbetstid för ständig natt till 34,20 timmar/vecka mot dagens 36,20 timmar/vecka. Avtalet träder i kraft 1 april 2022, möjligheten att tidigarelägga reformen ska undersökas.

Myndigheten Vård- och omsorgsanalys har kommit med en rapport kring chefer i kommunal vård och omsorg behöver bättre förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Ledarskapsutvecklingen kan bli mer kunskapsbaserad och samordnad, och mer kunskap behövs om effekter av ledarskapsutbildningar. Om regeringen beslutar att införa en nationell ledarskapsutbildning, bör den införas stegvis och utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att utvärdera effekter.

Det här en nödvändig åtgärd för att få till attraktiva arbetsplatser med ett gott ledarskap, där medarbetarna är trygga och stannar i sina anställningar och utvecklas med den. Förvaltningen ska ta fram en struktur för arbetet med hållbart ledarskap, där olika stödfunktioner utreds, i förhållande till hur många medarbetare man ska kunna leda för att vara en bra chef.

En arbetsmarknadsstrategi antas under hösten 2021 och därefter ska en kommunövergripande handlingsplan tillkomma. Detta är viktigt för utvecklingen av det samlade arbetet som görs på området för hela kommunen, men framför allt viktigt för kommunens invånare att komma i arbete eller utbildning för att man ska kunna bestämma själv över sitt egna liv. Familjer med försörjningsstöd är en grupp som ska prioriteras. Det är viktigt att kommunen har bra samarbete med andra som tangerar området, såsom AF, FK och Samordningsförbundet Skaraborg.

Omsorgsnämnden får, utöver det bortlyfta effektiviseringskravet, en ramutökning om 4,5 miljoner för långsiktig kvalitet och stärkt arbetsmiljö. De 2 miljoner som går in i Samverkan arbetsmarknad utgör också en förstärkning inom omsorgsnämndens verksamhet.

Denna sida uppdaterades