< >

Finansiella rapporter

Under avsnittet finansiella rapporter finns samlat samtliga de av KF beslutade budgetar som tillsammans skapar helheten.

Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verk-samhetens resultat under en viss tidsperiod. Resultatbudgeten består i huvudsak av intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag samt avgifter som verksamheterna tar ut. Beräknade kostnader ut-görs av verksamhetens kostnader och beräknade avskrivningar för befintliga och planerade investe-ringar. Genom att minska de totala intäkterna med de totala kostnaderna framkommer förändringen av det egna kapitalet (årets resultat).

Den budgeterade balansräkningen visar vilka förväntade tillgångar, skulder och eget kapital som kommunen har vid en viss tidpunkt. Den visar en ögonblicksbild och kan förenklat sägas vara en sammanfattning av resultat- och likviditetsbudgetarna. Den budgeterade balansräkningen har sin utgångspunkt i den ingående balansräkningen. Till skillnad från resultat- och likviditetsbudgetarna visar den budgeterade balansräkningen inte en plan för en period, utan för en specifik tidpunkt. Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). En kommun kan i princip skaffa kapital på två sätt, dels genom att låna pengar utifrån (främmande kapital/skulder), dels genom att finansiera tillgångar med egna medel som erhålls genom att verksamheterna har lämnat ett ”överskott” (eget kapital). Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet.

Finansieringsbudgeten innehåller uppgifter om kommunens förväntade finansiella flöden, det vill säga kommunens inbetalningar och utbetalningar under en viss period. Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Finansieringsbudgeten utgår från hur kommunen bedömer att faktiska in- och utbetalningar kommer att se ut, till skillnad från resultatbudgeten som visar beräknade intäkter och kostnader.

xxxx


För perioden 2022-2024 planeras för en total investeringsnivå på ca 159 mnkr.

Sedan tidigare finns beslut där investeringar löper på cirka 450 mnkr vilket summerar till närmare 600 mnkr. I denna totala summa ingår Teglagården, nytt särskilt boende, med 299 mnkr och investering i förskolor med 85 mnkr.

För planåren därefter förväntas en låg investeringstakt efter att kommunens investeringar de sista 10 åren varit höga.


Med exploateringsbudget avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- och industriändamål.

Denna sida uppdaterades