< >

Nämnder ekonomiska beräkningar

Under avsnittet nämnderna ekonomiska beräkningar framgår detaljerat hur nämndernas budgetramar är framräknade och förändringar från föregående budgetram.

Förändringar

Uppräkning utgår från 2021 års budget med SKR:s (augusti) förväntningar för personalindex och KPI 2022-2024. Utifrån historiskt utfall och resultat så justeras budgeten men -500 tkr.

Förändringar

Medel 2022 utifrån valår.

Förändringar

Uppräkning utgår från 2021 års budget med förväntningar för personalindex och inflation 2022-2024.


xxxx


Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2021 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2022-2024. Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2022-2024.

Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för pågående och planerade investeringar inklusive investeringskompensation för reinvestering i fastighetskomponenter. Dessa fördelas därefter vidare till berörda nämnder.

Teknisk justering 2022 om -1,5 mnkr avser -1 mnkr avser färdtjänstresor till omsorgsnämnden och -0,5 mnkr för marknadsföringsåtgärder av Katedralskolan till barn och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Budgetprioriteringar avser 2 mnkr till arbetsmarknadsgrupp för övergripande samverkansarbete i frågorna. 1 mnkr avsätts för tillväxtfrämjande näringslivsarbete till kommunstyrelsens planenhet. 0,25 mnkr tillförs för evenemang och 0,15 mnkr för att stötta projektledning för ett levande Skara genom Mega+. Likaså ges ett tillskott till kommunstyrelsen på 0,15 mnkr till verksamhet ”fixarbrandis” via Samhällsskydd Skaraborgs verksamhet.

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2021 års budget med förväntningar för löneindex och priser (KPI) 2022-2024.
Effektivisering utgår inte för år 2022. Därefter 2023-2024 årligen med 1,0 procent.

Demografijustering avser 2023 när det nya särskilda boendet står klart för inflyttning. Uppskattad siffror för år 2023 och 2024 beroende på påverkan och hel/halvårseffekt. Kostnadseffekter av de nya platserna behöver förtydligas under 2022.

Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för planerade investeringar och avser nya inventarier till Teglagården.

Teknisk justering 2022 avser färdtjänstresor från kommunstyrelsen.
Budgetprioriteringar 4,5 mnkr avser att nämnden kan bära den ökning som skett de senaste åren av försörjningsstödet som också relaterar Coronapandemin.

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2021 års budget med förväntningar för löneindex och priser för åren 2022-2024. Effektivisering tas bort från år 2022, för år 2023-2024 sätts 1,0 procent.

Demografijustering för ändrade barn och elevantal sker över åren. Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för kostnader för årets planerade investeringar.

Teknisk justering för 2022 på 0,5 mnkr avser justering av medel från KS för marknadsföringsåtgärder av Katedralskolan.

Budgetprioriteringar om totalt 7,7 mnkr tillförs år 2022. 1 mnkr avser heltidsmentorer och lektorer och 3,5 mnkr tillförs nämnden för att stärka det långsiktiga kvalitetsarbetet. 3,1 mnkr tillskjuts för år 2022 utifrån att arbeta med effekter av Coronapandemin på verksamheten. Dessa 3,1 mnkr avräknas från nämnden från och med 2023.

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2021 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2022-2024. Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2022-2024.

Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för pågående och planerade investeringar.

För kvalitet i verksamheten och genomförande av nämndens budgetuppdrag tillförs kultur och fritidsnämnden 400 000 kr.

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2021 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2022-2024.

Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2022-2024 på nämndens ramtilldelning. Därutöver ska fastighetshyrorna inte höjas vilket medför en effektivisering om ca 1,5 mnkr.

Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för pågående och planerade investeringar.


xxxxx

Nämndens ramtilldelning sker från Falköpings kommun efter samverkan och är inte helt klar vid budgetbeslut då Falköpings kommun tar sitt budgetbeslut på hösten. Budgeten fördelar sig i stort på invånarantal.

Denna sida uppdaterades