< >

Politiskt förord

Stolthet och möjligheten att leva ett gott liv i skara, i alla livets skeden, är ledord i budgeten för 2022, det är också fokus för skara kommuns vision. Det ska möjliggöras med hjälp av prioriteringarna trygghet, tillväxt och innovation samt tillit.

Att varje människa ska känna sig trygg i Skara är viktigt, kommun, näringsliv, föreningar och invånare har och tar ett gemensamt ansvar. Det gemensamma rummet ska vara attraktivt, belyst, inbjudande och bidra till möjligheter till aktiviteter och samvaro. Skara ska vara fossilfritt senast 2030 vilket ökar tryggheten för kommande generationer. Tryggheten i att välfärden fungerar när man behöver den stärks med hjälp av investeringar i högkvalitativa boenden för äldre och personer som behöver extra omsorg, och i nya förskolor som ger glädje och stöd i det pedagogiska arbetet. Det framgångsrika och långsiktiga arbetet med folkhälsa ger idag allt högre medellivslängd och glädjande förmåga att även i hög ålder leva ett aktivt liv, men också ett ökande behov av trygga boenden och god omsorg.

Fortsatta satsningar på barn och unga, ett rikt fritidsliv, särskilt stöd och utvecklad omsorg bidrar till tryggheten i varje skede av livet. I Skara ska alla elever kunna förvänta sig en trygg skolmiljö med kunskap i fokus. När elever når kunskapskraven och har en god hälsa förbättras deras uppväxtvillkor och förutsättningar att nå sina drömmar.

Tillväxt är en förutsättning för tryggheten i välfärden. År 2022 föreslås fortsatta satsningar på plan- och byggenheten som ska öka effektiviteten i att bostäder ska byggas och möjligheter för företag att etablera sig eller växa i Skara ska stärkas. Budgeten ger ett starkt mandat att fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet. Skara har med sitt geografiska läge och långa historia unika och goda möjligheter att omsätta förändring i positiv utveckling. Alla delar av kommunen ska ha en positiv attityd till företagande och uppmuntra till samt stödja företagsamhet, innovation och nya idéer. Myndighetsutövningen ska vara snabb, förutsägbar och rättssäker.
Ett rikt kulturliv är en hörnsten för att alla ska kunna leva ett gott liv. Det ska finnas möjlighet för en meningsfull fritid för alla i Skara, förutsättningar för rörelse, samt gemenskap där även gränser mellan kön och ålder suddas ut. Ett Skara som fortsatt lockar till idrottsturism och kulturupplevelser, som präglas av trivsel och sjuder av aktiviteter är ett Skara där möjligheter till stärkt tillväxt säkras.

Tillit skapar tillväxt. Att invånarna kan lita på ett långsiktigt hållbart arbete för att värna om det goda livet i Skara är en avgörande grundsten. Näringslivet måste också kunna lita på att infrastruktur och service i kommunen håller hög kvalitet, att satsningar på utbildning gör det enkelt att hitta rätt kompetenser i Skara, att dialogen leder framåt till en stark och gemensam syn på hur bäst förutsättningar leder till mest utveckling. Skaras rika föreningsliv ska kunna lita på att all utveckling i Skara sker i dialog och med helheten som fokus.
Vår ambition är att styra med förtroende och tillit, både i det politiska arbetet men också gentemot förvaltningar och medborgare. De beslut som tagits under mandatperioden för att stärka det tillitsbaserade ledarskapet i Skara ska i fortsatt implementering ge förutsättningar för att individens kraft tas tillvara, och leder till de gemensamma möjligheterna.

För framtiden kommer det att behövas en stark samhällsstruktur som klarar en ny tids utmaningar. Alla människors möjlighet att delta i, och bidra till, samhällsgemenskapen är avgörande. Skara som attraktiv plats för näringsliv och boende, som skolstad, som kulturnav, samt som besöksmål och naturresurs måste utvecklas. Genom vår gemensamma trygghet, tillväxt och tillit stärks vår tillförsikt.

Stadsplanering, stärkt sammanhållning mellan landsbygd och tätort och ett stärkt miljöprogram värnar om nästa generations möjligheter att leva det goda livet i Skara.

Lars Berg, gruppledare, Centerpartiet
Tanjo Andersson, gruppledare, Kristdemokraterna
Ingrid Kvarnlöf, gruppledare, Liberalerna
Lotta Grönlund Plöen, gruppledare, Moderaterna
Ylva Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande, Moderaterna

Denna sida uppdaterades