< >

Medborgarundersökning 2019 - kort sammanfattning

Varje år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det blir en temperaturmätare på övergripande nivå för att identifiera områden som Skara kommun behöver titta vidare på. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2019. Ett urval av kommuninvånarna, 1 200 stycken, fick svara på frågor om

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI, Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter (NMI, Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas möjligheter till inflytande (NII, Nöjd-Inflytande-Index)

Resultatet av 2019 års medborgarundersökning visar ingen särskild förändring mot föregående års mätning inom de tre (NRI, NMI, NII) frågeområdens helhetsbetyg. Noteras att Skara ligger under gränsen 40 i betygsindex NMI (samtliga kommuner 39), vilket ses som ”inte godkänt” av SCB.

Skara som en plats att leva och bo på (NRI)

Skaras medborgare är mest nöjda med kommersiellt utbud, kommunikationer och fritidsmöjligheter. Den upplevda Tryggheten har inte särskilt förändrat sig under de senaste fyra åren. Trygghetsfrågan är fortfarande en fråga som bör prioriteras. Likaså bör bostäder prioriteras.

Nöjd-Region-Index för Skara är 50

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2019 är 58. Nöjd-Region-Index för kommunerna i samma storleksklass (15 000-19 999) är 55. Kommunens Nöjd-Region-Index i undersökningen 2018, var 54.

Kommunens verksamheter (NMI)

Bland kommunens egna verksamheter är Skaraborna framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten, idrotts- och motionsanläggningar samt kultur. Verksamheter som bör prioriteras är Äldreomsorg, Gator och vägar, Gymnasieskolan, stöd för utsatta personer.

Nöjd-Medborgar-Index är 50

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2019 är 53. Nöjd-Medborgar-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 51. Kommunens Nöjd-Medborgar-Index i undersökningen 2018, var 54.

Inflytande i kommunen (NII)

Undersökningen visar att invånarna är mest nöjda med information från kommunen och möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Frågor som behöver prioriteras är förtroende för politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka.

Nöjd-Inflytande–Index är 36

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2019 är 39. Nöjd-Inflytande-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 38. Helhetsbetyget för inflytandet i kommunen har legat på ungefär samma nivå i samtliga mätningar i Skara sedan 2007. Kommunens Nöjd-Inflytande-Index i undersökningen 2018, var 40.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att svara på enkäten. Svarsandelen för Skara kommun blev 41 procent vilket är en minskning mot föregående års mätning med 2 procent. För samtliga deltagande kommuner blev genomsnittlig svarsfrekvens 2019, 41 procent.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 135 kommuner i medborgarundersökningen 2019. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 135 kommuner som var med i undersökningen 2019.

Skara kommun har deltagit i medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 och hösten 2019.

Undersökningen kommer även att ske 2020, under augusti och oktober månad. Resultatet beräknas publiceras i december 2020.

Denna sida uppdaterades 2020-03-04

Dela: