< >

Politik och demokrati

Sverige är en demokrati vilket betyder att det är valda personer från de politiska partierna som finns i Sverige som fattar beslut i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut i många frågor som påverkar dig i din vardag.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande grupp och kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande grupp. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommunens medborgare vart fjärde år i allmänna val. Ledamöterna väljs för en mandatperiod, vilket innebär den 4-årsperiod som är fram till nästa allmänna val. Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens "riksdag". Utifrån hur många röster varje parti får fördelas sedan mandaten, alltså de platser som finns i kommunfullmäktige.

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nämnder och kommunala bolag som ansvarar för olika verksamhetsområden i kommunen. 

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

Kommunen måste följa de lagar och andra ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret har kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna, för att kunna sköta sina uppgifter.

Enligt lag har kommunen ansvar för frågor som:

  • Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
  • Barnomsorg
  • Skola för barn och ungdom
  • Plan- och byggfrågor
  • Hälso- och miljöskydd
  • Renhållning och avfallshantering
  • Räddningstjänst
  • Vatten och avlopp
  • Ordning och säkerhet

Kommunen kan även välja att utöver dessa obligatoriska uppgifter bedriva verksamhet inom exempelvis kultur och fritid (förutom bibliotek), bolag, näringsliv, kommunal utveckling.

Politiker och kommunens anställda

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstepersoner, som leds av kommundirektören.

Därutöver finns ett antal nämnder, som har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. 

Nämnder och styrelser kan ge uppdrag (delegera) till en ledamot eller tjänsteperson att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden.

Denna sida uppdaterades 2020-09-24

Dela: