< >

Information om vård och omsorg

Frågor och svar för dig som får vård och omsorg, eller har en anhörig som får vård och omsorg.

Från och med den 24 februari har Skara kommun inte längre något besöksförbud vid våra särskilda boenden. 

Däremot har vi säkra besök. För att undvika smitta och för att skapa trygghet och säkerhet vid ditt besök uppskattar vi att du bokar ditt besök på förhand, genom att ringa avdelningen din närstående bor på. 

När du kommer till boendet kommer du att få vänta på att bli upphämtad på din bokade tid. Du får låna munskydd som du bör bära under hela besöket. Besöker sker i din närståendes lägenhet. 

Tänk på att hålla ett omsorgsfullt avstånd till varandra och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19.

Omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi har sammanställt en sida med all information om hur omsorgsförvaltningen arbetar och vilken skyddsutrustning vi använder och när vi använder den. 

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi använder visir vid alla vårdnära situationer
 • Vi avråder från besök som inte är nödvändiga.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien tagit fram.

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Basala hygienrutiner
Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien, dvs. alltid handdesinfektion och ibland handtvätt
 • Handskar
 • Skyddskläder (plastförkläde utan ärm)

Utöver detta är vi extra noga med desinficering av ytor såsom handtag på eventuella hjälpmedel, säng, sängbord, dörrhandtag, kranar med mera.

Vi använder även munskydd vid alla vårdnära situationer, oavsett om det finns misstanke om covid-19, eller inte. 

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmuntrar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Smittskydsläkare/patientens läkare leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Så länge personen inte behöver akut sjukhusvård så får personen sin vård och omvårdnad i sin lägenhet på boendet.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Från och med 1 april 2022 avvecklas den kommunala organisationen för egentester. Detta på grund av att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom och provtagningen anpassas efter de nya förutsättningarna.

Provtagning av kommunal personal övergår till vårdcentralerna i Västra Götaland och personal. Inom vård och äldreomsorg provtas patienter, omsorgstagare och personal vid symptom. De berörda som har symptom på covid-19 ska då boka tid för provtagning på vårdcentral. Vårdverksamheter fortsätter enligt lokala rutiner med screening av patienter, omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg.

Övrig personal ska stanna hemma vid symptom och kan återgå till arbete så snart de känner sig friska.

Testning covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testning-for-covid-19/ Länk till annan webbplats.

Lämna prov för covid-19
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/ Länk till annan webbplats.

Det är Västra Götalandsregionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Det vi ser just nu är att:

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vissa insatser kan komma att senareläggas eller i vissa fall prioriteras bort helt under en tid. De insatser som kan komma att påverkas är serviceinsatser, så som ledsagning, promenader, dusch, städ och tvätt. 
 • Det kan exempelvis innebära att du inte får den hjälp med städ lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.
 •  

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit vår verksamhet agerar vi efter våra rutiner och riktlinjer. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen.

Vi informerar aldrig om enskilda individers hälsostatus. Kommunen och sjukvården följer patientsekretessen strikt.

Denna sida uppdaterades