< >

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Här kan du läsa om hur omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter. Vi säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Omsorgsförvaltningens arbete och rutiner

Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp ska få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken för smitta och att ta hand om de som har smittats på ett säkert sätt. Vi följer noggrant rekommendationer och rutiner från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien. Vi ser även till att alla som jobbar med vård och omsorg har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vårdhygieniska rutiner på Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg.

Vi är noga med att följa de basala hygienrutinerna och alla medarbetare påminner varandra regelbundet, om att följa rutinerna.

Film om basala hygienrutiner Länk till annan webbplats.

Skyddsutrustning 

Omsorgsförvaltningen i Skara kommun har tillräckligt mycket skyddsutrustning för att personal ska kunna följa aktuella riktlinjer för användning av skyddsutrustning. Tillval av skyddsutrustning görs utifrån riskbedömning och de arbetsmoment som ska utföras.

Den skyddsutrustning vi använder är:

Sjuksköterska som har visir och munskydd på sig.

Munskydd

Munskyddet ska täcka näsa och mun. Det håller max 4 timmar och ska bytas tidigare om det blir fuktigt eller blivit kontaminerat. 

All personal använder munskydd kontinuerligt i vårdlokaler, då 2 meters avstånd inte kan hållas till patienter/brukare. Gäller inte i personallokaler såsom kontor, matsal eller andra liknande lokaler

Alla andra personer använder munskydd kontinuerligt i vårdlokaler, då 2 meters avstånd inte kan hållas. Det gäller förex. anhöriga, lokalvårdare och fastighetsskötare.

Skyddsförkläde och skyddsrock

Förkläde används vid risk för kontakt med kroppsvätskor för att skydda när det finns risk för att våra arbetskläder förorenas. I de flesta situationer räcker det med engångsskyddsförkläde utan ärm förutsatt att underarmar desinfekteras efter avslutat arbetsmoment. Vid risk för kraftig förorening av arbetskläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde.

Denna sida uppdaterades