< >

Krisberedskap

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Kommunen är ansvarig för att verksamheter som äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola ska fungera även under kriser.

Risk- och sårbarhetsanalys

Vi gör regelbundet en risk- och sårbarhetsanalys för att fånga upp områden där beredskapen behöver utvecklas. En typ av risker mot kommunen är olika väderrelaterade händelser, exempelvis översvämning, storm och värmebölja, men också risker i form av hot mot olika verksamheter ses över. När analysen är klar gör vi en åtgärdsplan med aktiviteter som vi sedan följer upp.

Krisledningsorganisation

Vi arbetar förebyggande och övar regelbundet på att hantera olika typer av händelser. Vid en större samhällsstörning kan krisledningsnämnden ta över styret av kommunen för att kunna hantera händelsen.

Kommunen ansvarar för hanteringen av extraordinära händelser som utgår ifrån den kommunala verksamheten eller som geografiskt finns inom kommunen. Kommunen samverkar och stöttar också andra aktörer vid större händelser.

POSOM

Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM, är en kommunal stödresurs som snabbt kan stötta drabbade och deras anhöriga vid en händelse. POSOMs uppdrag är att ge ett initialt stöd för att sedan hjälpa drabbade människor vidare till andra resurser i samhället, där de kan få hjälp på lång sikt.

Kriskommunikation

Kommunen ansvarar för att kommunicera sådant som rör det egna uppdraget men kan också sprida andra aktörers information. Vi kommunicerar via ordinarie kanaler i den mån det är möjligt. Om dessa kanaler inte fungerar, till exempel om internet inte fungerar, använder vi Sveriges Radio P4 och andra kanaler.

Samlad information vid större händelser

Behöver du information vid en större händelse? Gå in på sidan krisinformation.se:Länk till annan webbplats.: Länk till annan webbplats.: här samlas information från olika myndigheteter. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få upplysningar om pågående händelser.

Din krisberedskap

Det räcker inte att kommunen och andra samhällsaktörer är är beredda. Du måste också ha en bredskap för att vardagen plötsligt kan förändras och du inte kan få den service du är van vid. Vid en händelse som får stor samhällspåverkan, exempelvis ett längre strömavbrott, bör du vara inställd på att kunna klara dig på egen hand några dagar.

Nationell information om beredskap för privatpersoner

Webbplatsen dinsakerhet.se Länk till annan webbplats. ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Här finns också tips om krisberedskap, det vill säga hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

Lokal information om beredskap för privatpersoner

Skara kommun har en gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborg Länk till annan webbplats., med tre andra kommuner. På deras webbplats finns information kring brandsäkerhet för privatpersoner, sotning, eldning utomhus och mycket annat.

Denna sida uppdaterades