< >

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt 2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet beror på hur komplex och omfattande verksamheten. 

Samhällskydd mellersta Skaraborg utbildar i systematiskt brandskyddsarbete för verksamhetsansvariga/ansvariga för SBA.

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades