Fullgjorda studier. Studenter som firar.
< >


Utbildning - är det hälsa?

Fullföljda studier - barn och unga ska ha förutsättningar för ett gott liv, är en strategisk inriktning i Skara kommuns folkhälsostrategi.

Genom att barn och unga klarar gymnasiet får de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro. Att fler unga fullföljer studierna med godkända resultat skapar stora och långsiktiga vinster för både individen och samhället. Förutsättningarna att klara skolan påverkas bland annat av föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och bakgrund.

I den nya Regionala utvecklings strategin (RUSEN) är Fullföljda studier ett kraftsamlingsområde. I den pekar de på att insatser för fullföljda studier måste bidra till att utjämna skillnader, vara anpassade utifrån livssituationen för respektive barn och ta hänsyn till flickors och pojkars olika förutsättningar.

Insatser krävs också för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa, eftersom den psykiska hälsan påverkar möjligheterna att lyckas i skolan. Fokus är på de tidiga levnadsårens betydelse för skolresultat, fysisk och psykisk hälsa samt framtida deltagande i arbetslivet. Det är viktigt med tidigt stöd till familjer för att främja språkutveckling, läsning och rörelseglädje.

Så ja, utbildning är hälsa.

Karin Skagelin
Folkhälsostrateg

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades

Dela: