< >

Vilanområdet

Beskrivning

Politiken beslutade att 1,5 miljoner kronor ska investeras i åtgärder kring Vilanområdet.

Planavdelningen fick i form av ett gestaltningsuppdrag ansvaret att utreda hur Vilanområdet kan förbättras och uppdraget att ta fram konkreta förslag hur detta kan genomföras.

Förslaget är att tillgängligheten för såväl gående och cyklister ska förbättras genom bland annat bättre belysning samt säkrare och tydligare gång- och cykelvägar.

Tryggheten och tydligheten ska förbättras så att fler kan känna att välja ett hållbart trafikslag är ett närliggande alternativ.

Vidare föreslår planavdelningen att det ska anläggas en central plats som kan fungera som en attraktiv mötespunkt somkan locka fler till Vilanområdet. Läs mer

Tidplan

Start för omgestaltning av torgyta sommaren 2018.

Denna sida uppdaterades