< >

Ombyggnad vid Björndammen

Det finns planer på att rusta upp och snygga till området framför stationshuset. Tanken är att omvandla en otrygg och oattraktiv plats till ett område där människor trivs och vill vistas.

Ombyggnaden ingår både i Skara kommuns gestaltningsprogram men också i planprogrammet för hela stationsområdet.

Att skapa väl utformade miljöer har tydlig påverkan på trygghet och viljan att uppehålla sig på platsen. Det ger i sin tur positiva effekter både för handel och fastighetsvärden.

En plats som binder samman staden

Målet är att stationsområdet ska bli en stark och attraktiv plats i centrala Skara där resenärer, besökare, företagare och boende kan vistas och känna sig trygga och stolta över sin stad. Området ska vara tillgängligt för gående, cyklister men även för bilister. Med fler människor i rörelse till fots i staden ökar även känslan av trygghet och fler spontana möten uppstår, något som stärker Skaras identitet.

Från och med vecka 41 2020 byggs en ny gång- och cykelväg från Skaraborgsgatan mot Jarlagatan. Under ombyggnadstiden kommer Järnvägsgatan att vara avstängd söder om Skaraborgsgatan (delen utanför Hushållningssällskapet och Skaraborgs-Bygden) fram till 20 november. Ytan norr om stationshuset kommer att återställas och snyggas till.

Parkmiljön runt fontänen kommer att behållas. Under 2021 kommer en upprustning att genomföras. Då ska också korsningen mellan Skaraborgsgatan och Järnvägsgatan byggas om och bli mer tillgänglig. Under ombyggnaden kommer det att bli avstängt på Skaraborgsgatan. 


Denna sida uppdaterades 2020-10-02

Dela: