< >

VA-plan

Giltig 2016 -

Skara kommun arbetar med vatten- och avloppsplanering utifrån den vägledning som Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten ger kommunerna. En VA-policy som innehåller strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder antogs i december 2015. Den följs nu upp av en VA-plan med rutiner och handlingsplaner som används parallellt med kommunens löpande arbete med VA-frågor.

De vatten- och avloppssystem som byggs och drivs i kommunen påverkar i hög grad förutsättningarna för att nå en hållbar samhällsutveckling. Det gäller bland annat förvaltning av mark- och vattenresurser, smittskydd, hushållning med växtnäringsämnen samt offentlig och privat ekonomi.

VA-planen är ett led i arbetet med att uppnå de regionala och nationella miljökvalitetsmålen:

  • Ingen övergödning
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Levande sjöar och vattendrag
  • God bebyggd miljö.

Denna sida uppdaterades