< >

Så söker skolor internationella medel

För Skara kommun är det viktigt med internationella utbyten. Genom ett sådant arbete kan barn och unga utbyta kunskap och erfarenheter från andra länder på ett sätt som gynnar Skara. Medlen ska användas utifrån ett strikt perspektiv där barns- och ungas möjligheter till utbyten prioriteras. Skara kommun ser betydelsen av en ökad internationalisering och kommunen har en ambition och vilja till att aktivt tillvarata de möjligheter som en ökad internationalisering skapar; det ska bidra till att främja utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Det i sin tur utvecklar och skapar nytta för Skara kommuns olika verksamheter och invånare.

Ansökningsregler internationella medel

Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor. Det ska tydligt framgå vad det sökta bidraget ska användas till med en tillhörande budget. I händelse av många ansökningar, kommer Utvecklingsenheten att prioritera de ansökningar som mest uppfyller ansökningskriterierna och Skara kommuns internationella strategi.

Ansökan om bidrag görs senast sista oktober året innan avresa inför kommande kalenderår. Senast sista december lämnar Skara kommun och Utvecklingsenheten besked om ansökan blivit beviljad.

Maximalt bidrag per elev är 3000 kr per utbyte/resa för gymnasieelever och 4 000 kr per elev för grundskoleelever. I händelse av att många ansökningar kommer in kan detta belopp reduceras.

Bidraget betalas ut till den sökande skolan innan avresa.

Ansökan ska innehålla följande

 • Projektnamn
 • Förvaltning
 • Ansvarig
 • Att projektet är förankrat hos närmsta chef
 • Syftet med projektet
 • Målgrupp
 • Genomförande, både upplägg och tidsplan
 • Förväntad effekt
 • Spridning av resultatet/erfarenheterna

Krav på den sökande skolan

 • I allt informationsmaterial ska det framgå att resan/utbytet sker med stöd från Skara kommun
 • Studieresan/utbytet ska ha ett konkret syfte och innehålla ett pedagogiskt program. Vidare ska effekten beskrivas
 • Vid hemkomst ska eleverna dela med sig av sina erfarenheter och nya kunskaper till andra. Detta kan t.ex. ske i form av pressmeddelande till lokaltidning, radio och lokal TV, föreläsningar, utställningar, sociala medier eller annat. Hur detta arbete kommer att genomföras ska anges i ansökan
 • Vid hemkomst kan kommunstyrelsen be elever och lärare att redovisa sina erfarenheter i samband med möte i kommunstyrelsen
 • Den sökande ska återkomma till Utvecklingsenheten senast en månad efter hemkomst med en kort skriftlig rapport från resan
 • Den sökande ska senast en månad efter hemkomst återkomma till Utvecklingsenheten med en ekonomisk redovisning som ska innehålla de faktiska kostnader med tillhörande verifikationer som man haft i förbindelse med resan. Denna redovisning ska göras via nytt e-dokument som finns på Skara kommuns intranät.

Denna sida uppdaterades