< >

Digital transformering - förstudie

De sex kommunerna i västra Skaraborg deltar tillsammans med Högskolan i Skövde och GöLiSka IT i en förstudie om digital transformering. Förstudien kommer att resultera i en Steg2-ansökan till Vinnova.

Att ta in extern akademisk kompetens inom digitalisering och organisationsutveckling gör att det påbörjade arbetet inom digital transformering i kommunerna kan få en injektion genom ny input. Det kan också ge nya perspektiv genom att en extern aktör ser på utmaningarna med nya ögon.

Projektperiod

2021-11-15 -- 2022-02-15

Syfte

Syftet med projektet är att kommunerna i västra Skaraborg lättare ska kunna ta del av den mångfald av möjligheter som digitalisering medför. Projektets fokus är att formulera strukturer som enklare kan lyfta fram verksamheternas behov och matcha dessa behov med befintliga digitala lösningar.

Mål

Tanken med förstudien är att den ska resultera i att projektets parter skriver en så kallad Steg2-ansökan till Vinnova. Då handlar det om ett tvåårigt projekt där ansökt belopp kan uppgå till 2 MK kr. Målet med ett Steg2-projekt är att få:

  • Ökad kompetens och förmåga att leda och organisera digital transformation.
  • Framgångsrikt införande av nya digitalt baserade arbetssätt och verksamhetsmodeller.
  • Forskningsbaserad kunskap och metodik med potential för praktisk tillämpning.
  • Ökad tillgång till kunskap, metodik, expertis, ökad samverkan och nya relationer mellan forskare och praktiker.

Deltagande parter

Högskolan i Skövde, GöLiSka IT samt kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara, med utvecklingsledare Maria Nordström i Skara som projektledare.

Förstudien bekostas via medel från Vinnova.

Beskrivning av nuläget

Sex kommuner i Västra Skaraborg (V6) har ett gemensamt IT-bolag Göliska IT och samarbetar i frågor som rör en ökad digitalisering av kommunernas verksamheter. De har gemensamt tagit fram en mängd olika digitala verktyg och tjänster som finns tillgängliga.

Kommunera i V6 har insett att det inte räcker att implementera teknik att för att kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter, det behövs också förändringar i verksamheten och organisationen. Ett omfattande arbete har påbörjats för att åstadkomma en förändring men det har visat sig vara en komplex situation där service, planering, förvaltning och utveckling behöver samordnas mellan flera olika aktörer.

Digital transformation handlar om förändring där nya tekniska förutsättningar tas tillvara för att skapa nya möjligheter, hur vi kan förbättra och effektivisera för att skapa bättre service åt kommuninvånarna. Ska man skapa en digitalisering i V6 måste man skapa organisatoriska förändringar och nya förhållningssätt som ger bättre förutsättningar.

För en enskild kommun är det en utmaning att driva digital transformation. Det blir ännu svårare när man ska samarbeta över kommungränserna. Samtidigt finns vinster i att dela resurser och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Projektlogg

2021-11-15 Projektstart
2022-02-15 Projektslut

Denna sida uppdaterades