< >

Avgifter och klassning

Så mycket kostar det att ha en livsmedelsanläggning

Enligt livsmedelslagen och förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, är en kommun skyldig att ta ut avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. Den årliga avgiften är de antal kontrolltimmar som en verksamhet bedöms ha, multiplicerat med kommunens timtaxa för livsmedelskontroll.

Timtaxan för livsmedelskontroll 2022 är 1179 kronor, enligt miljö- och byggnadsnämnden  beslutade taxa, 2022-01-18, § 6.

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en registreringsavgift som motsvarar en timmes arbete. Timavgiften är i dag 1127 kronor och avgiften faktureras i efterhand.

Årlig avgift

Alla livsmedelsföretag i Skara betalar en årlig avgift baserad på den kontrolltid som verksamheten behöver. Avgiften är riskbaserad och ska täcka miljöenhetens kostnader för kontrollen. Den årliga avgiften betalas från och med det året anläggningen registreras. Hur stor den årliga avgiften blir beror på:

  • De risker som finns i din verksamhet. Att laga färdiga rätter från rått kött innebär exempelvis en större risk än att värma färdiga rätter. Att baka bröd och kakor innebär oftast en låg risk.
  • Antalet portioner eller hur mycket livsmedel som du tillverkar. En stor restaurang med cateringverksamhet kan innebära att många matgäster kan bli sjuka om något skulle gå fel. För butiker och grossister räknar man i stället antalet årsarbetare som hanterar livsmedel.
  • Om du tillverkar eller serverar livsmedel till känsliga konsument. Till känsliga konsumenter räknas bland annat barn under fem år.
  • Om du förpackar och märker livsmedel. I en butik som tillverkar, förpackar och märker livsmedel behövs mer tid för att kontrollera att märkningen är riktig. Det gäller även för dig som importerar livsmedel och översätter märkningen till svenska.
  • Miljöenhetens erfarenheter från tidigare kontroller. Om du sköter din verksamhet på ett bra sätt och har bra rutiner och arbetssätt tar det mindre tid att kontrollera din verksamhet. Det kan innebära att du får en lägre avgift för kontrollen.

Riskklassningen sker enligt Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”.

Avgift för uppföljande kontroll

Planerade kontrollbesök från miljöenheten ingår i din årliga avgift. Om vi upptäcker brister som kräver uppföljning, eller om vi på grund av klagomål behöver göra uppföljande kontroller i din verksamhet, kommer vi att ta ut en avgift utöver den årliga avgiften.

Denna sida uppdaterades