< >

Registrering av livsmedelsanläggning

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att upplysa den kommunala kontrollmyndigheten om vilka livsmedelsanläggningar som du ansvarar för, så att de kan registreras eller godkännas.

För att registrera en livsmedelsverksamhet görs anmälan till miljöenheten. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning görs via en blankett som du hittar på denna sida. Verksamheten kan starta 14 dagar efter att vi fått in din anmälan. Om verksamheten inte har kommunalt vatten ska även dricksvattenanläggningen registreras. Alla verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras, exempelvis:

  • Butiker
  • Catering
  • Personalmatsalar
  • Caféer
  • Restauranger

Registreringen är personlig

Registreringen gäller bara för den som lämnat in anmälan. Det innebär att lokaler inte kan överlåtas. Om man vill ta över/köpa en verksamhet ska först den tidigare innehavaren anmäla att verksamheten har upphört och en ny anmälan om registrering ska lämnas in av den nya livsmedelsföretagaren.

Så går det till

När vi fått in din anmälan handlägger och registrerar vi den. Du får sedan en bekräftelse på att din livsmedelsverksamhet är registrerad hos oss. Några veckor efter att du startat kommer vi ut för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Om verksamheten inte uppfyller kraven kan den, eller delar av den, förbjudas till dess att bristerna åtgärdats.

Registreringen för verksamheten är knutet till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: