< >

Registrering av livsmedelsverksamhet

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att upplysa den kommunala kontrollmyndigheten om vilka livsmedelsverksamheter som du ansvarar för, så att de kan registreras eller godkännas.

För att registrera en livsmedelsverksamhet görs anmälan till miljöenheten. Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet görs enklast via vår e-tjänst genom länken självservie eller blankett som du hittar under information. Verksamheten kan starta 14 dagar efter att vi fått in din anmälan. Om verksamheten inte har kommunalt vatten ska även dricksvattenanläggningen registreras. Alla verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras, exempelvis: 

 • Butiker
 • Catering
 • Personalmatsalar
 • Caféer
 • Restauranger
 • Boendeanläggningar som serverar livsmedel (se mer information under länken "Logiverksamhet för besöksnäring")

Registreringen gäller bara för den som lämnat in anmälan. Det innebär att lokaler inte kan överlåtas. Om man vill ta över/köpa en verksamhet ska först den tidigare innehavaren anmäla att verksamheten har upphört och en ny anmälan om registrering ska lämnas in av den nya livsmedelsföretagaren.

När vi fått in din anmälan handlägger och registrerar vi den. Du får sedan en bekräftelse på att din livsmedelsverksamhet är registrerad hos oss. Några veckor efter att du startat kommer vi ut för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Om verksamheten inte uppfyller kraven kan den, eller delar av den, förbjudas till dess att bristerna åtgärdats.

Registreringen för verksamheten är knutet till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen.

För att registrera sig krävs att man fyller i en anmälan om livsmedelsanläggning och där beskriver den verksamhet som man planerar att starta. Anmälan ska lämnas in till miljöenheten senast två veckor innan verksamheten öppnar.

En kontroll av verksamheten kommer normalt att göras inom tre månader efter att verksamheten startat. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen. Vid kontrollen kontrolleras bland annat att lokalerna är lämpliga för den livsmedelshantering man har och att det finns rutiner för egenkontrollen

Vi gör en oanmäld eller föranmäld inspektion inom tre månader efter att verksamheten startat

Metoder och tekniker i lagstiftningen

När offentlig livsmedelskontroll ska utföras ska det ske med hjälp av lämpliga metoder och tekniker. Detta regleras i artikel 14 i förordning (EG) nr 625/2017.

Exempel på kontrollmetoder och tekniker:

 • Granska företagens egna kontroller
 • Granska dokument
 • Inspektera lokaler och utrustning samt kontroll av hygien
 • Inspektera spårbarhet, märkning och förpackningsmaterial
 • Bedöma hygienförhållanden eller rutiner baserade på HACCP-principer
 • Fråga ut personal
 • Verifiera företagarens mätningar
 • Provtagning och analys
 • Utföra en revision av företaget
 • Annan nödvändig verksamhet för att hitta brister

Alla de här olika kontrollmetoderna syftar till att kontrollera att företagen följer den lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet.

Miljöenheten kontrollerar att företagen tar sitt ansvar och att maten som säljs och produceras inom kommunen är säker.
Detta innebär att man gör besök, inspektioner, provtagning, kontroll av lokaler och verksamheter men även handläggning av anmälan om registrering, egenkontroll och mycket annat.

Denna sida uppdaterades