< >

Serveringstillstånd

När du som företagare avser att servera starköl, vin, spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker krävs det att du har ett serveringstillstånd.

TiS - Tillståndsenheten i samverkan, Lidköping kommun handlägger ärenden som rör serveringstillstånd i Skara kommun.


Samverkanskommunerna har en e-tjänst Länk till annan webbplats. där du gör din ansökan om serveringstillstånd.

Ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap handläggs och beslutas av alkoholhandläggare. Ansökan bör lämnas senast två veckor innan tillställningen planeras att äga rum.

Stadigvarande serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggare men beslutas i omsorgsnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bland annat remisser ska skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till cirka tre månader.

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan person eller lokal, då måste ny ansökan inges till tillståndsenheten. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen. Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas. Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstifningen. Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande, det finns särskilda åldersgränser för ungdomar och bestämmelser om att alkoholdrycker ska serveras under sådana former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet. Alkohollagen är i första hand en skyddslag, ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut och människor ska inte bli överserverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor.

De flesta restauranger med serveringstillstånd har tillstånd för "servering till allmänheten". Ett sådant tillstånd innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg. Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen t.ex vid tillfälliga evenemang.

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta. Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop. Tillstånd till slutna sällskap kan också vara stadigvarande där t.ex. restaurangrörelse på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Vid en prövning av serveringstillståndet görs bedömning av sökandens, verksamhetens och serveringsställets lämplighet samt ställningstagande kring eventuella alkoholpolitiska olägenheter.

Enligt 8 kap. 12 § i Alkohollagen får serveringstillståndet endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

För att ett serveringstillstånd ska beviljas behöver de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska därför som huvudregel avlägga ett kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.

Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen. Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkallande av tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Den som har beviljats serveringstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten.

Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den, om verksamheten förändras till sin omfattning eller karaktär, om ägarförhållandena förändras eller om serveringsansvariga personer byts ut.

Denna sida uppdaterades