< >

2014-12-03

Förlängd remisstid för VA-plan i Skara kommun

I Skara kommun förs en livlig diskussion om en ny vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan). Det är ett uppdrag som grundar sig på ett direktiv från EU med syfte att bevara och förbättra våra vattentillgångar. På grund av att det handlar om en ny typ av plan, och att det funnits oklarheter om dess roll, har en extra samverkan skett mellan kommunen och länsstyrelsen. Tidigare missförstånd har retts ut och länsstyrelsen ser nu förslaget till VA-plan ”som ett ambitiöst och välarbetat underlag”. De nya fullmäktigeledamöterna får nu möjlighet att sätta sig in i planförslaget och remisstiden har förlängts till sista januari 2015.

Det som särskilt utmärker VA-planen är en kraftig styrning mot mer kretsloppsanpassad teknik och en ambitiös målsättning att minska övergödningen av vattendragen inom kommunen. För det andra ställer planen krav på ökad beredskap för kraftiga regn, något man måste räkna med på grund av det förändrade klimatet.

- Tack vare en förlängd remisstid hoppas jag nu att planen ska förankras väl, säger Christer Haagman, tf. förvaltningschef för samhällsbyggnads-kontoret. Om kommunfullmäktige antar planen sällar sig Skara till de kommuner som ligger i framkant när det gäller hantering av dagvatten och avlopp.

Tidigare i höstas uppstod oklarheter om rollen för denna nya typ av VA-plan, bland annat vad gäller myndighetsutövning. Dessa oklarheter har nu retts ut och länsstyrelsen bidrar med ett positivt remissvar. Länsstyrelsen framhåller att VA-planen är ett viktigt planeringsunderlag som bör uppdateras kontinuerligt och att klimataspekter och översvämningsrisker bör integreras i planeringen.

- Detta är frågor som tas upp i den konkreta åtgärdslistan, framhåller Christer Haagman. Det krävs större kapacitet i delar av ledningsnätet och man behöver jobba mer med öppna diken och fördröjningsdammar.

I en bilaga till VA-planen finns övergripande analyser av möjliga översvämningsområden vid kraftiga regn. Båda Skara stad och de mindre tätorterna Ardala, Axvall, Varnhem och Eggby finns med i dokumentet.

Länsstyrelsen ser även positivt på kommunens ambitioner vad gäller kretsloppsanpassning och uppmanar till ökat utrymme för åtgärder vid det kommunala reningsverket.

Kontakt

Christer Haagman, tf förvaltningschef
Telefon 0511-324 45, christer.haagman@skara.se

Denna sida uppdaterades 2014-12-08

Dela: