< >

2014-12-19

Beslut om strandskydd vid Flian står fast i högre instans

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i mars i år att en fastighetsägare inte kunde få dispens för ett brobygge och en trädgårdsanläggning alldeles intill Flian. Lagreglerna om strandskydd ger allmänheten rätt att utnyttja stranden och ån med dess öar, sådana områden får inte privatiseras. Eftersom fastighetsägaren redan genomfört åtgärderna innebar nämndens beslut att ett växthus och en bro måste rivas och tas bort. Beslutet har nu granskats av länsstyrelsen som menar att nämnden har gjort en korrekt bedömning.

Enligt svensk lag gäller strandskydd vid sjöar och åar. Syftet är dels att skydda allmänhetens tillträde till vattendrag och stränder, dels att skydda växt- och djurlivet som ofta har stora värden just intill vatten. För att en fastighetsägare ska få utnyttja strandskyddade områden krävs en särskild dispens, som endast kan ges enligt fastställda villkor i Miljöbalken.

Av länsstyrelsens beslut 2014-11-24 framgår det att både trädgårdsanläggningen med växthus och bron över till en liten ö i Flian, tar i anspråk strandskyddat område på ett sätt som inte lagen tillåter. Fastighetsägarens åtgärder innebär att den privata zonen utvidgas. Det kan jämställas med att göra tomten större genom att flytta ut staketet. Fastighetsägarens åtgärder skapar en återhållande effekt på allmänhetens möjlighet att utnyttja stränderna, vattnet och öarna. Bron leder till att ön privatiseras. Länsstyrelsen anser inte att dispens kan ges, utan avslår överklagandena.

  • Strandskyddsärenden är ofta svåra, säger Christer Haagman, tf förvaltningschef. De bedömningar som ska göras måste vara väl förankrade i lagstiftningen. Länsstyrelsens beslut är, om det vinner laga kraft, ett kvitto på att nämnden har behandlat ärendet rättssäkert.

Om fastighetsägaren inte accepterar länsstyrelsens beslut finns möjlighet att överklaga till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Kontakt

hrister Haagman, tf förvaltningschef
Telefon 0511-324 45

Denna sida uppdaterades 2014-12-19

Dela: