< >

2015-05-06

Mark- och miljödomstolen avslår nämndens överklagande

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg anser att samhällsbyggnads-nämndens föreläggande var oriktigt. Fastighetsägaren till en industritomt i Skara behöver inte göra en miljöteknisk undersökning av mark som misstänks vara förorenad.

Isamband med grävarbeten i juli 2012 påträffades olja och metaller i marken vid en fastighet i ett industriområde i Skara. Företaget som äger fastigheten genomförde då en miljöteknisk markundersökning och det framkom att det fanns höga halter av föroreningar. Undersökningen visade att det även var troligt att föroreningarna sträckte sig in på grannfastigheten. Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför, i december 2013, att även den fastighetsägaren skulle genomföra en undersökning av marken på sin industrifastighet.

Fastighetsägaren överklagade dock nämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gick på fastighetsägarens linje och ansåg att det inte gjorts någon ansvarsutredning. Nämnden å andra sidan ansåg att ” detkrävs en kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning som visar på föroreningarnas utbredning och karaktär för att kunna göra en tydlig och relevant ansvarsutredning.”

Samhällsbyggnadsnämnden vände sig till nästa rättsinstans och yrkade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa kommunens beslut från december 2013.

Nu har domen från mark- och miljödomstolen kommit. Domstolen fastställer länsstyrelsens beslut. Domstolen anser att ansvarsfrågan inte är utredd. Nämnden å andra sidan menar att en undersökning av marken skulle kunna ge svar på frågan om någon nuvarande eller tidigare verksamhetsutövare kan hållas ansvarig.

  • Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att värna miljön och se till att människors hälsa inte skadas av miljögifter och gamla föroreningar. I dagsläget kan både tungmetaller och cancerframkallande ämnen spridas i omgivningen. På nästkommande nämndmöte får vi diskutera hur vi går vidare, säger Christina Marmolin, miljöchef.

För mer information kontakta:

Christina Marmolin, miljöchef 0511-324 51


Denna sida uppdaterades 2015-05-06

Dela: