< >

2017-11-21

Förslag på ny ledningsstruktur inom barn- och utbildningsförvaltningen

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde på måndag ska politikerna besluta om en ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget är att ta bort mellanchefsnivån och istället tillsätta en biträdande förvaltningschef.

Det har pågått en översyn av barn- och utbildningsförvaltningens organisation och i samband med den har man utvärderat om förvaltningen ska ha en mellanchefsnivå eller inte. Inledningsvis ansåg förvaltningschefen att det fanns behov av ett mellanchefsled. Men efter återkoppling kring förslaget med verksamhetschefer är den samlade bedömningen att det finns argument för en ny ledningsstruktur. Det främsta argumentet handlar om ökad tillit och det hoppas man uppnå genom en plattare organisation.

- Jag tror och hoppas att kortare beslutsvägar ökar tilliten inom organisationen, säger Jonny Palmkvist, förvaltningschef på barn- och utbildning.

Organisationsöversynen har presenterats för barn- och utbildningsnämnden. Nämndens presidium gav därefter förvaltningschef Jonny Palmkvist i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny ledningsstruktur. Att ta bort mellanchefsledet med verksamhetschefer skulle innebära att förvaltningschefen har ett personalansvar för cirka 30 personer. I det fallet skulle det bli svårt för förvaltningschefen att utöva ett närvarande ledarskap och därför finns det behov av ytterligare en chef för chefer, en biträdande förvaltningschef.

- Jag upplever att förväntan är att förvaltningschefen ska ha koll på dialog och relationer mot förvaltningens skolledare, vilket det nu kommer att ges möjlighet till även om det är ytterligare en chef med personalansvar, säger Jonny Palmkvist.

Förslaget är att mellanchefsledet tas bort. Förskolans och grundskolans chefer leds av en biträdande förvaltningschef, medan gymnasiet, Stureplan och övriga chefer leds av förvaltningschefen. Denna omorganisering skulle innebära att skolledare, förvaltningschef och den biträdande förvaltningschefen har behov av stödfunktioner med central placering. Hur många det rör sig om och med vilken kompetens får bedömas senare om organisationsförändringen blir antagen av barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet den 27 november.

Kontaktpersoner: Sebastian Clausson (S),
ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon 072- 160 33 49

Jonny Palmqvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 0511-325 17

Denna sida uppdaterades 2017-11-21

Dela: