< >

2018-03-08

2017 års verksamhet summeras

När 2017 års verksamhet summerats ihop visar resultatet för Skara kommun på plus 24 miljoner kronor. De kommunala bolagens resultatnivåer är fortsatt goda och kommunkoncernens sammanställda resultat uppgår till 49,6 miljoner kronor.

Skara kommun budgeterade ett resultat på 34 miljoner kronor. Resultatet på 24 miljoner kronor är ändå i linje med vad kommunen årligen behöver ha för att säkra framtidens välfärd och inte överlämna finansieringen av dagens välfärdskonsumtion till nästa generation.

Från rekordåret 2016 med ett resultat på 72 miljoner kronor har invånarna under 2017 haft ett ökande behov av kommunens välfärdstjänster vilket påverkat årets resultat. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit tillskott på 7 miljoner kronor under året för volymförändringar och omsorgsnämnden redovisar volym-och prisökningar kopplat till flertalet verksamhetsområden.

- Den politiska ledningen har tillfört mer resurser under året för att möta behovet av fler avdelningar inom förskolan och fler elever i skolan, samtidigt som våra äldre har haft ett ökat behov av vård och omsorg. Men tack vare starka finanser i kommunen som helhet har vi klarat utmaningen för 2017, säger Fredrik Nordström (S), kommunalråd.

Sammantaget har nämnderna ett underskott på 19 miljoner kronor där omsorgsnämndens underskott uppgår till 19 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämndens har underskott på 9 miljoner kronor medan överskott framförallt finns på nämnden för service och teknik 4 miljoner kronor och kommunstyrelsen 3 miljoner kronor samt räddningstjänst på 2 miljoner kronor. Skara kommun erhöll 12 miljoner kronor mer än budgeterat i ökade skatteintäkter och generella bidrag.

Skara kommun möter nu en framtid med stigande efterfrågan av kommunal service till följd av demografiska förändringar. Utmaningarna för kommunens verksamheter blir att identifiera och pröva nya effektiva arbetssätt och metoder för att klara kvaliteten i välfärdsuppdraget och dess finansiering.

- Vi har duktiga medarbetare som utvecklar Skaras välfärd för våra invånare så jag är övertygad om att de kommer att fortsätta på inslagen väg. Det kan inte sägas nog så ofta, men alla medarbetare i Skara kommun gör ett jättejobb och är värda all uppskattning för sitt arbete, säger Fredrik Nordström (S), kommunalråd.

Skara kommun har under år 2017 investerat 115 miljoner kronor varav 62 miljoner avser färdigställandet av Viktoriaskolan. De senaste fyra åren har kommunens investeringar uppgått till 522 miljoner kronor där Viktoriaskolan uppgår till 302 miljoner kronor (budget 338 miljoner kronor). Kommunens låneskuld uppgår till 135 miljoner kronor.

- Det är avgörande för framtiden att vi har lyckats finansiera så stora investeringar med egna medel tack vare positiva resultat. Det är betydligt bättre än vad vi initialt räknade med, konstaterar Fredrik Nordström (S), kommunalråd.

Denna sida uppdaterades 2018-03-08

Dela: