< >

God man, förvaltare, överförmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

God man

Vem kan få en god man?

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.

För att få en god man krävs att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta hos tingsrätten i den kommun du är folkbokförd.

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke (godkännande) från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Vilka rättigheter har jag som huvudman?

Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal samt att du bestämmer vilka åtgärder den gode mannen ska vidta. För att godmanskapet ska fungera är det dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Vi söker ständigt fler gode män

Om du vill ha mer information eller ha hjälp med att ansöka om god man kan du vända dig till överförmyndaren eller din biståndsbedömare. Läs mer under

Få mer information under fliken: Vi söker fler gode män 

Förvaltare

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltare.

Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd - det är alltså inte något du själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare.

Vad är en överförmyndare?

Enligt kommunallagen måste det i varje kommun finnas en förtroendevald överförmyndare. Överförmyndaren kontrollerar god man, förvaltare och förmyndare. Denna kontroll skyddar dig. Överförmyndaren i Skara ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan.

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta kommunens överförmyndare för ett första samtal. Om överförmyndaren tycker att det finns ett behov av god man eller förvaltare kommer du att få de blanketter som du behöver till din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter till överförmyndaren i Skara kommun i spalten till höger.

Det är tingsrätten som fattar beslut om god man eller förvaltare.

Ersättning till god man och förvaltare

God man och förvaltare har rätt till ersättning för sitt arbete. Ersättningen bestäms av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer också om det är du eller kommunen som ska betala ersättningen. Kommunen betalar ersättningen om du har låga inkomster och tillgångar.

Du som redan har god man eller förvaltare

Du som redan har en god man eller en förvaltare är välkommen att kontakta överförmyndaren om du har några tankar eller funderingar. Om du av olika anledningar inte klarar av att ta kontakt med överförmyndaren kan du be en anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) om hjälp.

Vårdnadshavare och förmyndare för omyndiga

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare  och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare.

Om du är vårdnadshavare ska du ansvara för den omyndiges personliga förhållanden. Till exempel ska du se till att den omyndiges behov av omvårdnad och fostran blir tillgodosedda.

Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om den som är omyndig har tillgångar är det du som förmyndare som ansvarar för skötsel av dessa tillgångar.

Om den omyndige inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Man talar då om särskilt förordnade vårdnadshavare eller särskilt förordnade förmyndare.

Denna sida uppdaterades