< >

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Vad gör överförmyndarnämnden?

Tillsynsmyndighet

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden ska ibland ta ställning till och godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning.

Överförmyndarnämndens uppgift är vidare att ha tillsyn över förmyndare, ofta föräldrar, som förvaltar pengar för minderåriga barn. Det kan till exempel vara fråga om förmögenhet som barn erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.

Tillsynen utövas normalt genom granskning av de redovisningar som gode män/förvaltare/förmyndare (ställföreträdarna) lämnar till överförmyndarnämnden varje år.

Vi utreder också inkomna klagomål mot de ställföreträdare som vi har tillsyn över. Klagomålet bör vara skriftligt, eftersom den berörde ställföreträdaren ska få tillfälle att yttra sig. Av klagomålet bör ställföreträdarens och huvudmannens namn framgå samt de synpunkter eller klagomål som ska framföras. När yttrande har inkommit från ställföreträdaren tar vi på överförmyndarnämnden ställning till om någon åtgärd behöver vidtas. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande klagomål.

Rekrytering av gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden är dock inte vare sig gode mäns eller förvaltares arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndarnämnden bistår gode män och förvaltare med information om det regelverk som finns för verksamheten. Överförmyndarnämnden håller också regelbundet utbildningar för gode män och förvaltare.

Kontakt

Vi kommer begränsa vår telefontid nu vecka 25-34
Under dessa veckor kommer vi endast ha telefontid på tisdagar kl 9-12. Övrig tid hänvisar vi till att lämna meddelande i kontaktcenter för kontakt.
Ring Kontaktcenter i Lidköping för att boka besök på telefon: 0510-77 00 00.

Mer information

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens tillsyn.

Denna sida uppdaterades