< >

Frågor och svar om illegala boplatser i Skara kommun

Varför finns det illegala boplatser i Skara?

Under de senaste åren har stora grupper av arbetssökande EU-medborgare kommit till Sverige och nu även till Skara. Det beror delvis på att Sverige gick med i EU 1995, men främst ser vi en skillnad efter att fattigare länder som Rumänien och Bulgarien anslöt sig 2007. Som EU-medborgare har man rätt att söka arbete i andra EU-länder.

EU-medborgarna slår sig ner på ängar, parkeringsplatser och ibland mitt i staden utan att fråga markägaren. Det kan ibland röra sig om stora grupper som sätter upp tält, bygger hyddor eller bor i husvagnar och bilar.

Vilka är det som bor på illegala boplatser?

De illegala boplatser vi idag ser i Skara bebos av fattiga EU-medborgare. De kommer ofta från Rumänien eller Bulgarien och de är här för att söka jobb. Även om de lever under svåra förhållanden här i Sverige säger många att de har det bättre här än hemma.

Vilka lagar gäller för illegala bosättningar?

Allemansrätten tillåter att man får tälta något enstaka dygn i naturen om man inte stör markägaren eller skadar naturen. Vid längre tids tältning ska man dock alltid kontakta markägaren. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och negativ påverkan av människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren.

De som bryter mot reglerna ovan gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande är i svensk rätt ett tillgreppsbrott enligt 8 kap 8 § Brottsbalken.[1] Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Vilket ansvar har Skara kommun i frågan om illegala bosättningar med fattiga EU-medborgare?

EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är utformad så att personerna inte ska vara en belastning för biståndssystemet. Var och en har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation och hemresa.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, oavsett om man inte är svensk medborgare. Det handlar då om att i akuta situationer säkra att människor inte far illa. Den hjälp kommunen kan bistå med i dessa situationer är akuta boendelösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hemresa. Om det finns barn med i bilden eller svåra problem med missbruk eller psykisk sjukdom kan det påverka socialtjänstens bedömning och göra situationen mer akut.

Hur jobbar Skara kommun med illegala bosättningar?

Vi har ett samarbete med Polis och Kronogogden för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en illegal bosättning. Vår socialtjänst besöker också platsen och informerar om vilka regler som gäller och vilket stöd man kan få om man är fattig EU medborgare. Om det finns barn på platsen kopplas barnenheten i socialtjänsten in för att göra en bedömning av deras situation utifrån socialtjänstlagen.

Är situationen med illegala bosättningar unik för Skara?

Nej, den finns i många svenska städer och över hela Europa.

Är det inte omänskligt att köra bort fattiga människor från en boplats?

När kommunen tvingar bort människor från en illegal boplats, så hänvisar man till andra möjligheter i form av akuta insatser såsom övernattning, mat och hemresa.

Skara kommun kan inte lösa globala fattigdomsproblematik, då det finns flera miljoner mycket fattiga människor i Europa. Det går inte att bosätta sig var som helst i Sverige oavsett var man kommer ifrån eller vad man tjänar. Lagarna måste gälla för alla - annars urholkas rättsamhället.

Vad kan Skara erbjuda för insatser för fattiga EU-medborgare?

EU-medborgare som kommer till kommunen har rätt till en prövning av det akuta behovet om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Det handlar om mat för dagen, möjlig övernattning och resa tillbaka till hemlandet.

Varför öppnar inte Skara kommun till exempel en camping?

  • EU-medborgare som kommer hit har enligt regelverket rätt till prövning av det akuta behovet, men de ska inte belasta det svenska biståndssystemet.
  • Skara kommun kan inte ansvara för alla fattiga EU-medborgare. Det rör sig om många miljoner människor.
  • De människor som bosätter sig illegalt vill i första hand ha arbete. De är inte här för att hitta en plats att bo på.
  • På de illegala boplatserna bor ibland många släkter och familjer ihop. Det är svårt att tillmötesgå detta boendebehov.
  • De legala boendealternativ som står till buds i Skara för alla EU-medborgare är hotell, vandrarhem, campingar eller att bo inneboende hos någon, men det förutsätter möjlighet att betala för boendet.

Är de fattiga EU-medborgarna hemlösa?

De flesta har någon form av bostad i sina hemländer.

Tar det lång tid att hysa iväg människor som bosatt sig illegalt?

Själva förloppet att köra iväg människor som bosatt sig illegalt är juridiskt reglerad. Steg ett är att fastställa att det faktiskt rör sig om en bosättning och sedan ska de boende identifieras innan kronofogden kan avhysa dem.

Kommer kommunen nu se till att migranter tvingas flytta från alla illegala boplatser?

Formellt finns det inga rättigheter att bosätta sig var man vill. På ett humanitärt plan utgör illegala boplatser en oacceptabel boendemiljö med promblem såsom: hygien, miljö, brandsäkerhet, hälsa med mera.

Alla människor måste anpassa sig till de lagar och regler som gäller. Att det uppstår illegala boplatser i Skara är inte långsiktigt hållbart. Boplatserna skapar också oro hos grannar och andra som kommer i kontakt med dem.

Skara kommun kommer fortsättningsvis tvinga dem att flytta, som bosatt sig på en plats utan markägarens tillåtelse. Vi kommer då hänvisa till andra möjligheter i form av akuta insatser alternativ hemresa.

Vad kan du som skarabo göra för utsatta EU-medborgare?

Du kan engagera sig genom att ge bidrag till frivilligorganisationer, bli volontär eller kanske ta emot en familj i ditt hem. Du kan också arbeta på ett strukturerat sätt eller politisk nivå med fattigdomsfrågor i Europa.

Vart kan man vända sig om man ser en bosättning?

Om man ser en bosättning kan man kontakta omsorgskontoret i Skara. Telefon: 0511-320 00
E-post: omsorgen@skara.se

Denna sida uppdaterades

Dela: