< >

Avgifter för äldre

Avgiften för vård, omvårdnad och socialt stöd beror på din inkomst.

Första gången du får stöd av oss får du en blankett som kallas Inkomstförfrågan. Blanketten skickas även ut i januari varje år tillsammans med nytt avgiftsbeslut.
Du kan välja att kryssa i rutan punkt 1 på blanketten; ”Jag accepterar full avgift”. Då kommer du automatiskt faktureras för full avgift, enligt kommunens taxa, för de insatser du är beviljad.

Den blankett du lämnar in med fullständiga uppgifter innebär att en ekonomisk beräkning görs där ditt framräknade avgiftsutrymme ligger till grund för den avgift du ska betala.
Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

Maxtaxa - Högkostnadsskydd

För 2023 är den högsta avgiften för vård, omsorg och socialt stöd enligt lag fastställd till 2 359 kronor per månad.
Lagen reglerar inte kommunens portionspris för mat. För detta gäller självkostnadsprincipen.

Hemvård nivåavgift, vårdavgift för korttid/växelvård, trygghetslarm, leveransavgift för matportion och hemsjukvård summeras men överstiger aldrig maxtaxan.

Har du frågor om din avgift är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare via telefon eller mail. 

Hemvård

I hemvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor med serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad.

Alla som bor hemma och får besök av hemvården betalar enligt avgiftstaxan nedan. Ditt avgiftsutrymme styr hur mycket just Du ska betala i avgift.

Nivå

Antal hjälptillfällen/vecka

Avgift/månad

Nivå 1

1 - 6

1 107 kronor

Nivå 2

7 - 14

1 576 kronor

Nivå 3

15 och uppåt

2 359 kronor

Hemvård

Frånvaro ordinärt boende

Reducering av avgift sker i samband med avgiftsdebitering månaden efter den månad då frånvaron inträffat.

Avgiftsbefrielse medges om den enskilde minst 14 dagar i förväg avsäger sig hemvårdsinsatser under en period om minst 4 kalenderdagar i följd. Avgiften minskas med 1/30-del av aktuell månadsavgift från och med 5:e frånvarodagen till och med dagen före återkomst.

Vid sjukhusvistelse sker avdrag från dag 1. In- och utskrivnings dag räknas som en dag.

Avser avgiften trygghetslarm görs inget avdrag vid frånvaro.

Avser avgiften hemsjukvård görs inget avdrag vid frånvaro kortare än hel kalendermånad.


Kostnaden är 356 kronor per månad. I kostnaden ingår även mobilabonnemang och samtalskostnad.

Trygghetslarm

I hemsjukvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Kostnaden är 634 kronor per månad om du endast har hemsjukvård som insats.
Har du andra biståndsbedömda insatser är kostnaden 369 kronor per månad.

Vårdavgift 79 kronor per dygn.

Matkostnad tillkommer med 127 kronor per dygn.

In-och utskrivningsdag räknas som en dag.

Korttidsvistelse

Kostnaden är 48 kronor per portion.
Leverans sker en gång per vecka och kostar 43 kronor per leverans.

Matkostnaden är 72 kronor per portion.

Dagverksamhet

Du som bor i ordinärt boende har möjlighet att gå till en av kommunens restauranger för att äta. Kostnaden betalas på plats med betalkort, kuponger eller swish.

Öppen mötesplats

Boendekostnad
Boendekostnaden bärs av dig som enskild, som har kontrakt på din bostad. Du bör ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Kostnaden för hyra i särskilt boende regleras i hyreslagstiftningen.

Matkostnad
Matkostnaden för 2023 är 3 800 kronor per månad.

Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd
I särskilt boende betalar du som högst 2 359 kronor per månad för all vård, omsorg och socialt stöd, oberoende av hur mycket hjälp du behöver.

Boende för äldre

Frånvaro särskilt boende

Reducering av avgift sker i samband med avgiftsdebitering månaden efter den månad då frånvaron inträffat.

Reducering av avgift görs vid sjukhusvistelse genom att avgiften minskas med sjukhuskostnaden. In- och utskrivnings dag räknas som en dag. Vid planerad frånvaro reduceras vårdavgift och ersättningen för mat med 1/30-del per dag från och med 5:e dag. Hyra/hyresavgift reduceras inte vid frånvaro.

För att fastställa en korrekt avgift krävs att uppgifter som påverkar avgiftsutrymmet lämnas till avgiftshandläggare.

Om inkomstuppgifter inte lämnas kommer högsta avgift enligt gällande taxa debiteras. Alla uppgifter lämnas på blanketten Inkomstförfrågan. Avgiften räknas om varje år samt vid eventuella förändringar.

Avgiften kan påverkas om:
Inkomstförhållandena förändras
Bostadstilläggets storlek ändras
Familjeförhållanden förändras
Förbehållsbeloppet behöver ändras
Insatserna ändras

Om du inte vill lämna uppgifter

Du kan välja att inte lämna inkomstuppgifter under punkt 1 på inkomstförfrågan. Då kommer högsta avgift för de insatser som är beviljade att debiteras. En avgiftsberäkning görs då inte.

Inkomstförfrågan

Den enskilde är själv skyldig att årligen och löpande lämna uppgift om inkomst samt informera om ändrade förhållanden som sker under året som kan påverka avgiften. 

När det gäller makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Detta gäller inte om en eller båda bor på särskilt boende.

Är du sambo räknas inte inkomsterna samman. Däremot har du samma förbehållsbelopp som makar eftersom man har hushållsgemensamma utgifter.

Makar och sammanboende betalar båda var sin avgift under förutsättning att båda har biståndsbeslut.

Jämkning dubbla bostadskostnader – vid inflyttning särskilt boende

Den som fått beslut om särskilt boende och som bor i hyresrätt kan ansöka om jämkning och då få hyran jämkad i max tre månader. Ansökan om jämkning ska ha inkommit till avgiftshandläggare senast två månader efter inflyttning till särskilt boende. I de fall där det finns fastigheter och bostadsrätter som skall säljas och beräknas ge ett överskott kan uppskov av hyran för särskilt boende beviljas upp till 6 månader. Hänsyn ska tas till kvarboende. Prövning sker från fall till fall.

  • Vid ansökan om jämkning kontrolleras förmögenheten vid årsskiftet. Om förmögenheten överstiger ett prisbasbelopp prövas inte rätten till jämkning.
  • Den som ansöker om jämkning måste söka bostadstillägg, prövning av jämkning görs inte förrän besked kommit från pensionsmyndigheten om eventuellt bostadstillägg.
  • Med ansökan bifogas: årsbesked från bank, kopia på senaste självdeklarationen, kvitto/kontoutdrag på inbetald hyra samt kopia på uppsägning av lägenhet.

Bostadstillägg för dig som är pensionär

Du som är 65 år eller äldre behöver ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från Pensionsmyndigheten. Om din inkomst eller hyra ändras ska detta anmälas till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.
839 89 Östersund
Telefon: 0771-77 67 76

Bostadsbidrag till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker om bostadsbidrag (BOB) hos Försäkringskassan. Om din inkomst eller hyra ändras ska detta anmälas till Försäkringskassan.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
531 30 Lidköping
Telefon: 0771-52 45 24
Besöksadress:
Fiskaregatan 4 B, Lidköping

En besvärshandling som inkommit i rätt tid ska utredas och omprövas. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten och skickas/inlämnas till kommunen inom tid som anges i lag.

Besvärsskrivelsen skall adresseras till Förvaltningsrätten, men lämnas till:

Skara Kommun

Omsorgsförvaltningen

532 88 SKARA

Nämnden får enligt 27 § förvaltningslagen ändra sitt beslut. Om delegerad beslutsfattare gör bedömningen att beslutet inte ska ändras, ska denne sända skrivelsen och övriga handlingar samt eventuellt eget yttrande till Förvaltningsrätten.

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyran kan prövas av hyresnämnden.

Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om kommunens avgiftssystem för vård och omsorg fattas av kommunfullmäktige. Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för så kallade laglighetsprövning enligt kommunallagen, 10 kap. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat. Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Omsorgsnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, bostadskostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet. SoL, 16 kap 3§. Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

Denna sida uppdaterades