< >

Insamling av matavfall-bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från verksamheter och hushåll. Bioavfall är ett mer omfattande begrepp än matavfall och inkluderar både livsmedels- och köksavfall, det som tidigare kallades matavfall, samt trädgårds- eller parkavfall.

Kravet innebär att bioavfall antingen ska separeras och materialåtervinnas vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.
Att använda en matavfallskvarn och låta matavfallet blandas med övrigt avloppsvatten är inte ett godkänt alternativ.

Kravet innebär att den som har bioavfall ska sortera ut följande avfall och förvara dem skilda från varandra och annat avfall:

 1. Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns som finns på
  EU:s förteckning. 
  Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.
 2. Annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i punkt 1.
 3. Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. I detta ingår ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, men inte annat flytande bioavfall.

Vad räknas som bioavfall?

 1. Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall,
 2. Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och
 3. Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i punkt 2.

Insamling av matolja

Från den 1 mars 2024 kommer Avfall & Återvinning Skaraborg att börja samla in matolja på återvinningscentralen Rödjorna i Skara. Avfall & Återvinning Skaraborg kommer successivt under 2024 även införa insamling av matolja på ett urval av sina insamlingsplatser. Med insamlingsplatser avses de platser för insamling av förpackningar med mera som tidigare har kallats återvinningsstationer (ÅVS).

Den som lämnar matolja ska göra det i sluten behållare, till exempel en plastflaska med påskruvad kork.

Observera att det är enbart hushåll som får lämna matolja på ÅVC och insamlingsplatserna, inte verksamheter.

Ansöka om dispens

Från 1 januari 2024 ska livsmedel sorteras bort från sin förpackning. Detta kan antingen göras på plats i butik eller via att anlita en behandlingsanläggning som utför detta. Avfall och Återvinning i Skaraborg (AÅS) samlar inte in förpackat livsmedel utan ni får vända er till en privat aktör som tillhandahåller sådan insamling.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Ansökan görs till miljo@skara.se

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Uppgifter om verksamhetsutövare
 2. Vilket/vilka dispenser du vill ansöka om
 3. Dispens från att sortera ut livsmedel- eller köksavfall
  (3 kap.15b och 1§§ avfallsförordningen)
 4. Dispens från att skilja förpackningarna från innehållet
  (3 kap.15a och 4a§§ avfallsförordningen)
 5. Ange varför du ansöker om dispens
 6. Beskriv hur avfallet kommer omhändertas
 7. Ange hur länge du vill ha dispens (Obs! Du kan inte få dispens tills vidare.)

Hör av dig till Kontaktcenter om du behöver hjälp med ansökan så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt. Ring, mejla eller besök oss i Stadshuset.

Denna sida uppdaterades