< >

Naturvård, parker

Kommunen arbetar brett med att sprida kunskap och förståelse om naturen i Skara kommun genom att att skydda och vårda särskilt värdefulla livsmiljöer, djur och växter.

LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt)

Kommunen genomför olika typer av lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Syftet med projekten är att stimulera kommunens och lokala föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projekten finansieras av Naturvårdsverket.

Kommunen bedriver idag två LONA-projekt:

  • Gynna polinerare genom att ordna boplatser och se till att det ständigt finns tillgång till blommande växter.
  • Bekämpa invasiva främmande växter med effektiva, miljövänliga och hållbara metoder.

Tätortsnära skog

Den tätortsnära skogen är viktig för lek och rekreation. Målet är att skogen ska brukas hållbart utan att kalhuggas. Vid hållbart skogsbruk är marken ständigt skogbevuxen och ett större trädbestånd ska finnas kvar efter avverkning (gallring). I skogen lämnas vissa döda träd kvar för att ge boplatser åt djur och insekter detta gynnar den biologiska mångfalden.

Hornborgasjön - enorm naturvårdssatsning

Den kanske största naturvårdsatsningen i Skaras historia är Hornborgasjön som efter restaureringen i mitten av 1990-talet åter är en av landets förnämsta fågelsjöar. Trandansen, vid sjöns sydvästra sida, är känd över hela världen. Varje år lockar de över 20 000 rastande tranorna och uppemot
150 000 besökare.

Hornborgasjön - Trandansen Länk till annan webbplats.

Vingängen - kommunens egna naturreservat

Vingängen är ett kommunalt naturreservat som bildades 2010. Utöver Vingängen finns många naturreservat och Natura 2000 områden inom Skara kommun, speciellt många finns i Valleområdet. Naturreservatet Vingängen bjuder på en spännande blandning av biologi, kulturhistoria och friluftsliv. Naturreservatet ligger intill och söder om tätorten Axvall. Genom reservatet går elljusspår och stigar som tar dig in i vackra ekhagar, öppna betesmarker och stämningsfulla skogsmarker.

Har du frågor kring något som rör naturvård, kontakta kommunens miljöstrateg på miljöenheten.

Denna sida uppdaterades