< >

Lex Sarah och Lex Maria 

Lex Sarah

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för lex Sarah.

All personal inom all socialtjänst är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Lex Maria

Lex Maria gäller inom lagstiftningen för kommunal hälso- och sjukvård.

Verksamheten inom hälso- och sjukvård är komplex och i vissa fall riskfylld. Ibland uppkommer skador trots förebyggande arbete. Sådana avvikelser kan ha ett samband med den medicinska behandlingen, men kan även bero på mänskligt handlande, teknik, organisation eller brister i samverkan.

En avvikelse är en händelse man inte förväntat sig och som medfört eller kunnat medföra skada för en patient.

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla avvikelser till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Även patienter och närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) kan framföra klagomål på vården

Vårdgivaren ska göra en egen utredning vid alla typer av vårdskador. Det ska de också göra om det fanns en risk för en vårdskada (lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården). 

Vid allvarliga vårdskador eller vid händelser där det fanns en risk för en allvarlig vårdskada ska utredningen vara mer omfattande. Då måste också vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas för en lex Maria-anmälan. Den utredning som har gjorts ska skickas till IVO tillsammans med anmälan.

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt för att sjukvården ska dra lärdom av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården.

Ett annat syfte är att du som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

IVO analyserar anmälningarna om fel och brister från sjukvården i hela Sverige. Sedan kan de skicka ut rekommendationer till vårdgivaren för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Börja med att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Skara kommun om du är missnöjd med din vård.

Du kan också kontakta patientnämnden . De kan ge stöd och hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är dock bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål.

Patientnämnden Länk till annan webbplats.

IVO direkt Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades