< >

Lex Sarah och Lex Maria 

Lex Sarah

All personal inom socialtjänst är enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med stöd till vissa funktionshindrarde (LSS) skyldig att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten.
 
I dagligt tal är dessa bestämmelser det som kallas Lex Sarah. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit allvarligt hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Lex Maria

All hälso- och sjukvårdspersonal ska uppmärksamma och rapportera händelser som har medfört vårdskada eller kunnat medföra en vårdskada hos en patient. Avvikelser och vårdskador ska rapporteras när de inträffar eller upptäcks. Relevanta åtgärder vidtas omedelbart och analys med förbättringsarbete påbörjas utifrån rapporterad avvikelse. Syftet är att förebygga skador och förbättra vården.

Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, är vårdgivare skyldig att snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Avvikelsen utreds och anmäls av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Om du är missnöjd med din vård

Ta kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om du är missnöjd med din vård.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Du kan också kontakta patientnämnden. De kan ge stöd och hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är dock bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål.

IVO direkt Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades