< >

Missbruk och beroende


Det är inte bara den som har ett missbruk som drabbas utan även familj, vänner och närstående(person som den enskilde anser sig ha en nära relation till).

  • Har du någon närstående som missbrukar?
  • Vill du fråga om råd?
  • Är du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk?
  • Behöver du hjälp att komma ur ditt beroende?

I Skara kan vi erbjuda stöd och behandling på hemmaplan. Du kan även ansöka om behandling eller vård på institution.

Skara kommun arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Har du ett riskbruk, missbruk eller beroende kan du ansöka om stöd och hjälp.

Anmälan

Du kan vara anonym om du vill anmäla.

Utredning

Vid en utredning kallas du till samtal hos en socialsekreterare. I ett tidigt skede görs en Addiciton Severety Index (ASI) intervju. ASI intervjun består av frågor om alkohol, narkotika, arbete, fysisk och psykisk hälsa och sociala kontakter.

Utredningen ligger till grund för ett beslut.

Stöd och behandling

När en insats beviljas på hemmaplan görs en planering tillsammans med den enskilde, socialsekreterare och till exempel personligt stöd och/eller anhörigrådgivare.

I Skara kommuns öppenbehandling kan människor med beroendeproblematik och deras anhöriga ansöka om behandlingsprogram, samtal eller boendestöd.

Vi arbetar i första hand med insatser utformade tillsammans med dig.

All personal har tystnadsplikt.

Får du avslag - beslut om att inte bevilja eller godkännande på en ansökan kan du överklaga beslutet.


Denna sida uppdaterades