< >

Samverkan i länet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har det samordnande ansvaret i händelse av en kris med påverkan på regional nivå.

Länsstyrelsen ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna insatserna. Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer:

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Om krisberedskap på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades