< >

Om Katedral

Katedralskolan är en av landets äldsta gymnasieskolor. Vi har en lång tradition av att anordna utbildningar och kan därför erbjuda dig, som ska börja gymnasieskolan, intressanta utbildningar med rätt kvalitet.

Nötfritt på skolans område.
Många barn och ungdomar är allergiska mot jordnötter, nötter och mandel. Dessa sprids lätt i skolans miljö och de kan ge allvarliga allergiska reaktioner i mycket små mängder.
För att alla ska kunna känna sig säkra så har vi infört ett förbud mot jordnötter, nötter och mandel på hela skolans område. Förbudet gäller vid all verksamhet under och efter skoltid – i matsal, klassrum, kapprum, skolgård och personalrum. Tack för att du respekterar vårt beslut.

Skolans anslagstavlor är avsedda för skolan och dess föreningar. Anslagstavlorna får inte användas för information från de politiska partierna. Rektors tillstånd krävs för att få sätta upp affischer och/eller sprida trycksaker inom skolan. På godkända affischer ska skolans stämpel finnas. Kontakta receptionen.

Skolan beslutar var elevens APL ska ske. En handledare vid arbetsplatsen ansvarar tillsammans med läraren i karaktärsämnet för APL-verksamheten. Utöver olycksfallsförsäkring är den studerande ansvarsförsäkrad genom kommunens omsorg. Försäkringen täcker skada som eleven är vållande till. APL ska i första hand förläggas inom länet. Gymnasiekort ska användas där detta är möjligt, andra färdsätt ska beviljas av respektive rektor innan praktikstart.

Mer information om ersättning hittar du i Its Learning - Elevdokument - Innehåll - APL.

Om du har läst gymnasiet på Katedralskolan i Skara kommun och önskar kopior av dina gamla betyg använder du nedanstående sida.

Beställa betyg

Katedralskolans lokaler är avsedda för skolans elever och personal. Övriga hänvisas till receptionen för att anmäla sitt besök och ärende.

I skolans bibliotek har elever möjlighet att låna böcker och sitta och studera. Öppet måndag–fredag 8.00–16.00.

För att en elev ska vara berättigad till busskort krävs att närmaste färdväg (bil, cykelväg eller gångväg) mellan bostad och skola är minst 6 km. Är avståndet mellan bostad och hållplats längre än 6 km är eleven berättigad till kontant ersättning. Denna ersättning sökes via elevens hemkommun.

Får eleven inackorderingstillägg måste busskortet återlämnas. Om inte detta sker blir man återbetalningsskyldig.

Skolkortet är en värdehandling som köps av skolan, men som eleven själv ansvarar för. Kortet är personligt, får inte lånas ut till andra och ska vara påskrivet på baksidan för att gälla vid biljettkontroll. Kortet är ömtåligt och bör förvaras sin plastficka.

Förlorat/stulet skolkort

Eleven meddelar i receptionen att kortet är försvunnet/stulet. Skolan spärrar det gamla och beställer sedan ett ersättningskort. Inom några dagar levereras det nya kortet. Fram till dess får eleven ett tillfälligt busskort att resa på. Eleven betalar 100 kronor för det nya kortet.

Glömt skolkort

Elev som glömt sitt skolkort hemma får själv betala sina resor till och från skolan.

Skadat/felaktigt skolkort

Ett defekt skolkort överlämnas till föraren. Eleven får ett kvitto av föraren som gäller som färdbevis i sju dagar. Första skoldagen går eleven till receptionen på skolan och visar upp kvittot så att ett nytt skolkort kan beställas.

I de fall föraren inte tar hand om det defekta skolkortet, går eleven till receptionen på skolan som tar hand om kortet. Där beställs ett nytt kort och eleven får ett tillfälligt skolkort att åka på tills det nya kortet kommer.

Ersättningskortet är gratis för eleven.

Återlämning av skolkort

Om eleven flyttar, byter skola, avbryter sina studier eller får inackorderingsbidrag ska skolkortet återlämnas till skolan (receptionen). Eleven blir annars ersättningsskyldig.

Missbruk av skolkort

Om busskortet lånas ut eller används där det inte gäller, omhändertas skolkortet och eleven riskerar att få betala en tilläggsavgift. Skolan avgör om eleven får ett nytt skolkort

Vid eventuella frågor ta kontakt med skolans reception.

Skolans cafeteria är en samlingspunkt för både elever och personal. Kaffis erbjuder frukost, lunch och mellisalternativ men också godis och fika. Öppet alla skoldagar.

Elever får med undertecknat kontrakt (e-tjänst) av vh/myndig elev låna en dator under sin tid på skolan.

Kontrakt för lån av elev-PC - Skara kommun Länk till annan webbplats.

Till datorn hör även en försäkring. Observera att försäkringen inte täcker sådant som uppstått genom oaktsamhet. Bedömningen av detta görs av försäkringsbolaget, och inte av skolan. Försäkringsvillkoren återfinns på datorkontraktet. Egen hemförsäkring kan eventuellt gälla.

Till datorn hör även konton i skolans olika system. Skolan och kommunens IT-avdelning har rätt att inspektera datorer och tillhörande konton vid misstanke om otillåten användning, med avstängning från systemen som konsekvens.

Its Learning

I skolans lärplattform Its Learning sker en stor del av kommunikationen mellan skola och elev. Eleven når plattformen via sin elevdator eller mobilappen med skolfederation. Vårdnadshavare loggar in med BankID.

Edlevo

I Edlevo kan elev och vårdnadshavare se studieplan samt satta betyg. Edlevo finns tillgängligt via dator, telefon och surfplatta. Inloggning i Edlevo för vårdnadshavare sker med BankID antingen via app eller via webben. Elever når edlevo via sin elevdator.

Edlevo för vh med BankID via webben Länk till annan webbplats.

Skola 24

Skolan använder sig av Skola24 för schemavisning samt frånvaroanmälan och ledighetsansökan (läs mer under Frånvaro/Ledighet). Eleven når Skola24 via sin elevdator eller mobilappen.

Vårdnadshavare når Skola24 via länken nedan eller via mobilappen.

Skola24 för Skara med BankId Länk till annan webbplats.

DigiExam

Digiexam är skolans plattform för att skriva digitala prov. 

Teams

Vid de tillfällen då virtuella möten äger rum sker detta via Teams. 

Som elev på Katedralskolan är det viktigt att kunna ha inflytande över sin skolgång. Beroende på vad det är som man vill påverka finns det olika sätt att gå till väga. 
Om du som elev vill ta upp en fråga som rör hela skolan så är det elevkåren du kan vända dig till.
Om det istället är en fråga som rör din klass eller program så är det istället elevprogramrådet som du kan vända dig till. I din klass så har du ett ombud som du kan vända dig till.

Elevkåren

Skolan har en elevkår istället för ett elevråd. De största skillnaderna är att en elevkår är en fristående förening, inte ett organ under skolan, som använder sig av frivilligt medlemskap öppet för alla skolans elever.
Elevkåren ordnar bland annat lussediscot, skolfoto, skolmösseförsäljning och föreningsorganisering. Dessutom kommer elevkåren jobba med ännu mer social och kulturell verksamhet - Bananakill var en provsmak - samt påverkansarbete. Medlemmarnas önskningar bestämmer verksamheten!
Du som elev är varmt välkommen att gå med i Elevkåren - inga måsten, men en massa möjligheter!

För mer information eller frågor:
Elevkåren Katedralskolan på Facebook Länk till annan webbplats.
elevkarenkatedralskolan@hotmail.com

Elevprogramråd

Varje program har ett eget elevprogramråd, som arbetar med frågor som rör det enskilda programmet. Det kan vara sådant som att anordna aktiviteter och utflykter men även med att utveckla undervisningen på programmet.

Klassråd

En möjlighet för eleverna att tillsammans med mentor diskutera klassens gemensamma angelägenheter.

Enhetsråd

Vid enhetsråden diskuteras frågor tillsammans med enhetens rektor, lärarrepresentant samt elevrepresentater.

Elevkåren

Elevkåren är en fristående förening med frivilligt medlemskap. Den är öppen för alla skolans elever. Medlemmarnas önskningar bestämmer verksamheten. Du som elev är varmt välkommen att gå med i Elevkåren - inga måsten, men en massa möjligheter!
För mer information eller frågor:
Elevkåren Katedralskolan på Facebook Länk till annan webbplats.
info@elevkarenkatedralskolan.se

Musikföreningar

Musiken har alltid spelat en framträdande roll på Katedralskolan.
De musikaliska föreningarna Musikens vänner (MV), Dubbelquartetten (DQ) och Octo Puellae (OP) är några av skolans alla föreningar.

MV - Musikens vänner

MV är en av Katedralskolans äldsta föreningar. Kören bildades 1886 av bland andra dåvarande filosofilektor Gunnar Wennerberg. Han hade tidigare, under sin studenttid i Skara, varit med och bildat Dubbelkvartetten (DQ).

Gunnar Wennerberg är en av Sveriges mest kända tonsättare. Han började skriva så kallade "Gluntar" som var skämtsamma duetter för barryton, bas och pianoackompanjemang. Gluntar var sånger om dåtidens romantiska och idylliska studentstad Uppsala. Wennerberg skrev också väldigt många starkt patriotiska sånger för manskör, såsom "Hör oss Svea". Denna sång finns fortfarande med i MV:s repertoar, vilken även i övrigt präglas av fosterländska sånger, men också av Bellmanvisor och romantiska sånger.

De första åren efter körens bildande lät MV mindre bra, men har sedan utvecklats till den välljudande kör den är idag!

DQ - Dubbelquartetten

Ur den stora kören Musikens Vänner (MV) väljs åtta medlemmar ut till en dubbelquartett, därav namnet. DQ är ett uppskattat inslag både på skolans avslutningar och i privata sammanhang. Trots att kören byter medlemmar inför varje läsår håller de en mycket hög klass.

OP - Octo Puellae

Octo Puellae, latin för "åtta flickor".
Skolans flickkör som bildades 1977 är ett uppskattat inslag både på skolans avslutningar och i privata sammanhang. Trots att kören byter medlemmar inför varje läsår håller de en mycket hög klass. Varje valborgsmässoafton står de vid Krönikebrunn på torget i Skara och sjunger sina sånger. OP har sedan starten haft vit blus med blå kjol, slipover, strumpor och självklart den speciella studentmössan i ljusblå färg.

Mer information

Kontakta Elevkåren för mer information om skolans alla föreningar.

Varje elev erbjuds möjlighet att under sin studietid använda ett låsbart skåp. Skåpen är anpassade för hänglås och varje elev ansvarar själv för låsning. Skolan ansvarar inte för de saker som finns i skåpet och ersätter inte förluster vid eventuell stöld. Skåpen räknas dock som ”låst utrymme” när det gäller elevdatorerna och den försäkring som ingår där, förutsatt att skåpet är låst. Alla stölder ska polisanmälas av elev och vårdnadshavare. Skolledningen kan besluta om att öppna elevskåp om särskilda skäl finns.

Mentorerna tilldelar och registrerar vilket skåp som får användas av eleven. Alla eventuella byten av skåp ska ske via mentor.

Elev som använder annat skåp än det som finns registrerat i systemet riskerar att bli av med sina saker (eftersom vi inte vet vem sakerna tillhör). Det är med andra ord inte tillåtet att använda annat skåp än det som finns registrerat.

För alla lektioner gäller obligatorisk närvaro. Antalet frånvarotimmar och tillfällen registreras av lärare och mentorer. Frånvaro som inte är giltig följs upp regelbundet. Om du på grund av ogiltig frånvaro inte anses vara heltidsstuderande rapporterar Katedralskolan till CSN. CSN kan besluta om indraget studiebidrag. Indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som familjen har.

Katedralskolan använder sig av Skola24 för hantera frånvaro och ledighet.

Inloggning i Skola24

Inloggning för vårdnadshavare till skola24 görs med bank-ID på webben eller via mobilappen Skola24 (antingen med bankid eller användarnamn)

Vårdnadshavare måste registrera e-postadress och mobilnummer i Skola24 på webben. Detta görs under inställningar-Mina inställningar. Detta är viktigt då skolan vid elevens eventuella frånvaro informerar om detta via e-post/sms. Viktigt också för att skolan vid behov ska kunna informera direkt till vårdnadshavare.

Webb inlogg (vårdnadshavare)

Gå till skara-bankid.skola24.se. Länk till annan webbplats.
Logga in med BankID
Gå till inställningar i vänstermenyn
Registrera e-post samt mobilnummer

MobilApp inlogg

Ladda ner appen för IOS Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen för Android Länk till annan webbplats.

Det finns två sätt att logga in i mobilappen för Skola24.
Med med BankID (rekommenderas) eller användarnamn och lösenord. 

För att logga in med BankID

Sök fram Skara under Extern inloggning och tryck på Logga in.
Du kommer  nu till Skaras sida för inloggning med BankID
Följ instruktionerna och logga in.

(Observera att du i mobilappen inte kan ansöka om ledighet utan endast anmäla frånvaro)

Elever når Skola24 via elevdatorn eller appen. 

(För kännedom finns det två appar för Skola24, den vita som länkas till ovan är den som det går att logga in med BankID på och en blå variant där endast användarnamn och lösen fungerar)

För att logga in med användarnamn och lösen:

Gå till skara-mobil.skola24.se/ Länk till annan webbplats.
Klicka på ”Aktivera konto för Skola24 MobilApp"
Fyll i din e-postadress

Gå till din inkorg och följ länken i mailet från Skola24
Följ alla steg för att slutföra aktiveringen.

Du har nu skapat ett användarnamn och lösen till appen skola24.

I appen söker du fram Skola24 användarkonto
Välj domän skara-mobil.skola24.se
Skriv in det användarnamn och lösen som du valde vid aktiveringen.

Frånvaroanmälan/sjukanmälan

Anmälan kan göras via hemsidan, appen eller via telefon.

Används hemsidan eller appen kan man anmäla frånvaro heldag, flera dagar och del av dag. På hemsidan kan man kan också se aktuell frånvaro som finns registrerad på eleven.

Om man istället ringer och anmäler frånvaro kan man bara anmäla hel dag och en dag i taget. Man behöver alltså ringa in och anmäla varje morgon när eleven inte kommer till skolan. Telefon: 0515-436 04

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet görs senast 14 dagar innan ledighet via Skola24:s webbsida under Ledighetsansökan. Det går inte att göra ledighetsansökan i appen.

Skola24 - inloggning (BankID) Länk till annan webbplats.

Alla inlämningsuppgifter och prov ska vara egenproducerade. Plagiering är inte tillåtet. Om du har blivit påkommen med att ha fuskat, blir uppgiften inte bedömd. Fusk är en allvarlig förseelse som alltid rapporteras till rektor.

Skolans historia

Drottning Kristina godkände den 31 augusti 1641 en ansökan från Skara att få inrätta ett gymnasium, det sjätte bland rikets städer. Redan på 1200-talet startade dock den prästutbildning i anslutning till domkyrkan (katedralen) som gjorde Skara till ett betydande lärdomscentrum under medeltiden.

Under större delen av gymnasiets historia har banden mellan kyrkan och skolan varit starka. Skara högre allmänna läroverk (den beteckning som infördes 1878) styrdes länge i hög grad av domkapitlet. Det för Skara speciella ordet djäkne kommer av diakon, en kyrklig tjänare vid sidan av prästen. Traditionsenligt uppvaktas biskopen 1 maj varje år med tal av skolans talman och sång av två skolkörer (MV och OP). Efter ett drygt decennium med benämningen Gymnasieskolan i Skara återknöt skolan till sina rötter genom att från 1988 heta Katedralskolan, Skara.

”Där tradition och framtid möts” - så sammanfattar Katedralskolan sin identitet. Till traditionen hör ett rikt föreningsliv. Bland de många föreningarna intar manskören Musikens Vänner en särställning. MV bildades 1886, har stämövningar varje vecka och bjuder på konserter varje år den 6 november på Djäkneskolans trappa (till Gustav II Adolfs minne) samt tisdagar och torsdagar under ”sköna maj” i Botan. Vårsäsongen inleds med rektorsuppvaktning 1 maj. Det unika studentfirande som utmärker Skara, med ridning, simning och ringdans i Botan, organiseras och genomförs av MV.

I MV ingår dubbelkvartetten (DQ), som kom till redan 1856 och alltså länge var en helt fristående manskör. Flickkören Octo Puellae (OP) bildades 1978 som motvikt till DQ. 

Trots den aktningsvärda åldern är Katedralskolan ett modernt gymnasium med ett brett utbud av olika utbildningar, till exempel specialidrott. Det senaste tillskottet i utbildningsfloran är det nystartade IB-programmet med all undervisning på engelska. En IB-examen innebär spetskompetens och öppnar för inträde vid framstående utländska universitet.

Katedralskolan har en bred kontaktyta med flera utländska vänorter, och det förekommer regelbundna vänortsbesök i båda riktningarna. För att återknyta till medeltiden kan nämnas att det från slutet av 1200-talet fanns ett nationshus för Skaradjäknarna (präststuderande) vid Parisuniversitetet.

Studenttraditioner

Varför ser Skaras studentfirande ut som det gör? Många av traditionerna uppkom när studenterna spontant lekte i Botan, som då tillhörde skolan.

De allra äldsta traditionerna började 6 juni 1864. Det var då man för första gången tog studenten på läroverket i Skara. (Innan dess fick man åka till Uppsala.) Det första året var det 15 blivande studenter och 9 av dessa klarade proven.

Klarade man inte proven så var det bara att gå ett år till. Förhören höll på i två dagar. Efter förhören var klara sprang studenterna ut på skolplanen där de möttes av hurrande rop och lyckönskningar. Det var bara killar som gick på skolan då. Med mössorna på fick de delta i en stor middag, istället för bal, tillsammans med biskop Butsch, censorerna och lärarna på Berggrens salong vid Stortorget. Efter middagen gick de arm i arm till Botan med en sjungande folkmassa efter sig. Där fortsatte festligheterna med ringdans, ridning och simning. Sedan dess har studentfirandet genomförts på ungefär samma sätt.

Fler traditioner som tillkommit senare är bland annat den när man klarat proven fick man springa ut på Djäknetrappan genom masugnen som den kallades. Det innebär att gamla studenter stod på två rader, en på var sida, de äldsta längst fram och yngst längst bort. De nya studenterna klappades då i ryggen när de sprang genom masugnen. Från början bars studenterna hem av MV-iter eller släkt och vänner. De som bodde i en annan stad fick bäras till stadsgränsen.

Andra traditioner som kommit och gått är nattadoppet, togaparty, tältning i Botan och restaurangvandring. Våra grannstäder var inte lika tidiga som Skara med studenttraditioner, så de började senare skapa egna. Kortegen, studentplakaten och ballongerna är några idéer vi fått från dem.

Studentdagens traditioner

I korthet ser studentdagen ut enligt följande.

 • Avslutning i Domkyrkan.
 • Mösspåtagning i aulan.
 • Lärarnas lyckönskningar på Borggården.
 • Utsrpring - MV sjunger studentsången utanför dörrarna. Talmans klass springer ut först, därefter klassvis utspring enligt schema.
  MV går runt och hissar alla studenterna. (Efter utspringet upphör skolans ansvar för studentfirandets fortsatta aktiviteter.)
 • Avmarsch mot Botan. Detta utropas från högtalare på expeditionsbyttnadens tak. MV tågar först, därefter alla studenter klassvis, förslagsvis sex och sex. Alla sjunger med i studentsången.
 • Väl framme i Botan blir det "ridning". MV-killarna står i en stor ring och studenterna går in i ringen. MV-killarna springer därefter parvis och bär studenterna på sina axlar.
 • Sedan vidtar "simningen". MV ställer upp sig två och två. Studenten "kastas" framåt genom leden. Det är en gammal tradition att gamla Skaradjäknar hugger in och gör leden längre. Ju längre led desto roligare för studenten.
 • Ringlekar. Alla studenter bildar ring/-ar och springer några varv runt Botan.
 • Avmarsch mot Krabbelund. MV ropar i högtalare när det är dags. Alla svarar "Mot Krabbelund". Ingen får gå före MV dit.  Efter en stunds sjungande i Krabbelund är det dags för "hemtransport" som sedan brukar köras i kortege genom gatorna. (Vad gäller kortegen måste man söka tillstånd för kortegevagn hos polisen)

Skaradjäkne

För den som tagit studenten på Katedralskolan står skaradjäknarnas förening öppen. Föreningen grundades 1916 och har idag totalt cirka 2000 medlemmar. Skaradjäknarna har avdelningar med olika aktiviteter på tre olika orter: Stockholm, Göteborg och Skara.

Syftet med Skaradjäknarnas förening är att bevara och stärka känslan av samhörighet med dem som genom åren tagit studenten i Skara. Beteckningen djäkne används numera främst om elever vid traditionsbärande gymnasier som Katedralskolorna i Skara och Uppsala.

I syfte att minska stölder från skolan samt för att öka säkerheten är delar av skolan kameraövervakad.

Elev som behöver kopiera ur en bok, tidskrift eller annat material får göra detta på någon av skolans kopiatorer tillsammans med undervisande lärare. Vid all kopiering måste det kopieringsavtal som gäller vara uppfyllt. Kopiering ska vara avsedd för utbildningen.

Läsår 2023/2024


Höstterminen -23

Läsårsstart   

21 augusti

Studiedag

21 september

Höstlov

vecka 44 (30/10-3/11)

Studiedag

27 november

Terminsslut

21 december


Vårterminen -24

Terminsstart

9 januari

Sportlov

vecka 7 (12-16/2)

Studiedag

7 mars

Påsklov

vecka 13 (25-28/3)

Lovdag

10 maj

Studiedag

5 juni

Lovdag

7 juni

Studentdag

14 juni


Läsår 2024/2025


Höstterminen -24

Läsårsstart   

19 augusti

Studiedag

19 september

Höstlov

vecka 44 (28/10-1/11)

Studiedag

25 november

Terminsslut

20 december


Vårterminen -25

Terminsstart

8 januari

Sportlov

vecka 7 (10-14/2)

Studiedag

11 mars

Påsklov

vecka 16 (14-18/4)

Lovdag

2 maj

Studiedag

21 maj

Lovdag

30 maj

Studentdag

13 juni


En elev som har en förälder/vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om:

 • det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har goda kunskaper i ämnet

Undervisning kan starta om det finns minst fem elever som önskar undervisning i språket och lämplig lärare finns att tillgå.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska), eller om eleven är adoptivbarn, erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning anordnas då även om antalet elever är färre än fem.

Anmälningsblankett hittar du i Its Learning - Elevdokument - Innehåll - Studier.

Vid Katedralskolan i Skara ska alla elever och all personal känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Diskriminering och andra former av kränkande behandling hör inte hemma i en verksamhet som bygger på demokratiska värderingar och att alla människor är lika mycket värda. Alla på skolan ska behandlas med tolerans och respekt.

Parkeringsplatser för motorfordon finns på den stora parkeringen vid Brunsbogatan. All övrig parkering är reserverad för bilar med särskilt tillstånd. Cyklar parkeras i cykelställen.

Önskar du göra en prövning av en kurs på Katedralskolan i Skara kommun använder du nedanstående sida.

Prövning av kurs

Enligt svensk lag (1993:581) är rökning förbjuden på skolgården. Allergiker och många andra mår dåligt av rök och ingen ska mot sin vilja behöva utsättas för passiv rökning. Den som vill röka måste göra detta utanför området markerat med en blå linje på kartan. 

Skolområde

Rökning endast utanför blå linje

All personal inom skolan omfattas av sekretess. Kurator och skolsköterska har en starkare form av sekretess än övrig personal. Oavsett sekretess har personer som arbetar med barn och ungdomar en skyldighet att anmäla om ett barn far illa och behöver hjälp och stöd.

Matsedel

Skolans matsedel hittar du via nedanstående länk eller via appen Skolmaten.

Skolmatsedel Länk till annan webbplats.

Specialkost

Anmälan om specialkost görs via länken nedan av myndig elev eller vårdnadshavare.

Anmälan specialkost Länk till annan webbplats.

Du som fyller i anmälan ansvarar för att förnya denna om någon allergi tillkommer eller försvinner.

Ossian Mellin universitetsstipendium för Skaradjäknar

Elever som tidigare gått på Katedralskolan men som nu studerar vid Lund eller Uppsala universitet har möjlighet att söka medel ur Ossian Mellins universitetsstipendium 1 och 2. Dessa utdelas varje år till Lund och Uppsala i ett givet mönster.

Ansökan till Ossian Mellin görs på våren.
Exakta tider anslås på respektive Västgöta Nation som efter information från Katedralskolan är de som kungör stipendiet.

Villkor för att kunna söka Ossian Mellins stipendier nr 1 och 2

 • Sökande skall vara i behov av ekonomisk hjälp.
 • Han/Hon skall ha studerat minst tre terminer vid gymnasieskolan i Skara.
 • Han/Hon skall ha studerat minst två terminer vid universitetet.
 • Han/Hon skall vara inskriven vid Västgöta nation den termin då stipendiet söks.

Arbetsgång

Ifylld ansökan ställs till Stipendiekommitténs ordförande för Katedralskolan i Skara och inlämnas till nationens kurator innan sista datum.

Stipendieutskottet vid Västgöta nation avger yttrande över de inkomna ansökningarna och föreslår stipendiat/stipendiater.

Samtliga ansökningar jämte stipendieutskottets yttrande insändes sedan till stipendiekommitténs ordförande på Katedralskolan.

Observera att det beslutande organet vid personalkonferensen Katedralskolan Skara kan komma att utse annan än den av stipendieutskottet föreslagne/föreslagna.

Ansökan

Stipendieansökan Ossian Mellin Word, 73.9 kB.

Studiebidrag/studiemedel

Alla elever som fyllt 16 år får studiebidrag (för närvarande 1250 kronor per månad) under 10 månader per år. Ingen ansökan behövs.

Från och med höstterminen det år man fyller 20, får man istället ansöka om studiemedel. Ansökan görs via CSN:s hemsida. Elever med studiemedel har inte rätt till busskort, inackorderingstillägg och fria skolmåltider.

CSN:s hemsida Länk till annan webbplats.

Extra tillägg

Behöver du och din familj mer pengar än studiebidraget, då kan du(via csn) ansöka om extra tillägg. Det finns några villkor för att du ska kunna få extra tillägg:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt (mellan den 1 juli och den 30 juni).
 • Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du studerar på heltid.
 • Du går en utbildning som ger rätt till extra tillägg.

Ansökan görs på särskild blankett som kan beställas från CSN (csn.se) eller hämtas i receptionen på Katedralskolan.

Aktivitetsersättning

Om du är mellan 19 och 29 år och har en funktionsnedsättning som innebär att du måste förlänga din skolgång kan du söka aktivitetsersättning. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Tillbud/skadeanmälan

Syftet med tillbudsanmälan är att förhindra skada, ohälsa eller olycksfall.

Eleverna hittar blankett för tillbud/skadeanmälan i Its Learning.

Olycksfallsförsäkring

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i Skollagen 3 kap 9 §.

Lämna aldrig pengar eller värdesaker i ytterkläder, väskor, omklädningsrum, elevskåp etcetera. Om du skulle bli bestulen, anmäl detta till polisen. Du bör också meddela receptionen. Skolan har ingen möjlighet att ersätta eventuellt stulna saker.

Denna sida uppdaterades