< >

Faderskap, föräldraskap

De första 14 dagarna har ni som föräldrar möjligheten att bekräfta faderskap/föräldraskap via en enkel digital e-tjänst hos Skatteverket. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad e-tjänst. Båda vårdnadshavarna måste gå in och göra bekräftelsen.

Om ni inte lämnat någon föräldraskapsbekräftelse via skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets födsel meddelar Skatteverket socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört att det finns ett nyfött barn. Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas formellt. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter, till exempel rätten till försörjning av båda föräldrar, arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.


Faderskap

Om barnets mamma är gift med en man när barnet föds anses mannen vara pappa till barnet, det kallas faderskapspresumtion. Om mamman inte är gift måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller genom en dom från domstolen.

Föräldraskap

Om barnets mamma är gift eller registrerad partner med en kvinna anses maken/partnern vara barnets förälder, det kallas föräldraskapspresumtion.
Om mamman inte är gift måste föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller genom en dom från domstol.

Ni kan göra en digital föräldraskapsbekräftelse i en enkel e-tjänst hos Skatteverket inom 14 dagar från barnets födelse.


Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse meddelar Skatteverket socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört att det finns ett nyfött barn där det saknas uppgift om barnets andre förälder. Mamman kontaktas av socialtjänsten genom brev där hon uppmanas höra av sig för att lämna uppgifter och boka en tid för ett besök. Detta görs via e-tjänst. 


Är ni som föräldrar inte sammanboende skickas ärendet vidare till familjerätten i Lidköping. 

Vid besöket kan ni som föräldrar även anmäla om ni önskar gemensam vårdnad. 
Båda föräldrarna ska vara med vid besöket. 

För barn som har blivit till genom assisterad befruktning inom offentligt finansierad sjukvård i Sverige eller vid en behörig sjukvårdsinrättning utomlands och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn kan ni göra en föräldraskapsbekräftelse i tjänsten Digital föräldraskapsbekräftelse hos Skatteverket eller hos socialnämnden.

I övriga fall, till exempel om den assisterade befruktningen har utförts i privat regi, behöver en domstol fastställa föräldraskapet.

Att ha gemensam vårdnad om ett barn- det vill säga att vara vårdnadshavare- innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till. 
Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

I samband med att faderskapet/föräldraskapet bekräftas kan en anmälan göras om gemensam vårdnad. 

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Ett fastställande av faderskapet kan påbörjas innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta socialtjänsten. Det är lämpligt att det görs två till tre månader innan beräknad nedkomst.

Denna sida uppdaterades