< >

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills dess att de fyller 18 år, om de inte gift sig innan de fyllt 18 år.

Efter en separation kan föräldrar behöva hjälp att hitta överenskommelser gällande barnen.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna lösningar som är bäst för barnen. Om ni som separerade föräldrar har konflikter gällande barnet, och inte kan hitta en lösning är det stor risk att det påverkar barnet negativt.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn. Föräldrarna behöver inte bo ihop. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten i samband med att faderskapsbekräftelsen skrivs under eller vid senare tillfälle. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, om inte någon av föräldrarna eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om ett barn. Är man inte gift när barnet föds är modern ensam vårdnadshavare.

Beslut om vårdnad

Beslut om vårdnad fattas av tingsrätt. Innan beslut fattas ges socialnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör en vårdnadsutredning (utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om ensam eller gemensam vårdnad om barn). Utredningen kan ta lång tid. I avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i vårdnadsfrågan fattar tingsrätten ett tillfälligt (interimistiskt) beslut om vårdnaden. Tingsrätten grundar sig bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten.

Denna sida uppdaterades