< >

Kartor och mätning

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.


Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Du beställer din karta via e-tjänsten. Tjänsten kräver e-legitimation.

Det tar normalt 2 till 4 veckor från att beställningen registrerats till att du mottar nybyggnadskartan.

Nybyggnadskartan är giltig i två år.

Nybyggnadskartor

Olika kartunderlag med priser enligt 2023 års taxa
- för större arealer kontakta vår mätningsingenjör för prisuppgift.

Nybyggnadskartor används nästan uteslutande som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnation.

Det finns fyra olika typer av nybyggnadskartor som är anpassade till vad som ska byggas.

Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du planerar att göra och var din fastighet är belägen.

Kontakta gärna våra bygglovshandläggare för rådgivning kring vilken karta just du behöver.

E-post till bygglovshandläggare bygg@skara.se

Boka telefontid med bygglovshandläggare här Länk till annan webbplats.

_______________________________________________________

 Du hittar uträknat pris i faktarutan för respektive karta.

Nybyggnadskartor är momsbefriade.

Nybyggnadskartan är giltig i två år.

Vid tidsersättning är timkostnaden 1 000 kronor per påbörjad timme.


 • Nybyggnad/tillbyggnad ritas in och måttsätts med yttermått. Läget på tomten redovisas genom att avstånden till minst två vinkelräta tomtgränser eller andra kända punkter anges med mått.
 • Om byggnation sker närmare gräns än 4,5 meter ska det måttet alltid anges.
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller i förhållande till befintlig markhöjd.
 • Befintlig byggnad. Byggnad som ska rivas ska också markeras.
 • All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Tänk på att det ska framgå av kartan vilken del som ska byggas/byggas till.


Lägesanvisning för nybyggnad parallell med fastighetsgräns


Lägesanvisning för nybyggnad parallell med fastighetsgräns

 1. För att bestämma byggnadens läge mäts en längd (a) från en gränspunkt till en punkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot byggnadens hörn.

Två vinkelräta längder (b) + (c) mäts mellan byggnadens hörn och fastighetsgränsen.


Lägesanvisning för nybyggnad som ej är parallell med fastighetsgräns

 

Lägesanvisning för nybyggnad som ej är parallell med fastighetsgräns

 1. För att bestämma byggnadens läge och vridning mäts en längd (a) från en gränspunkt till en punkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot ett av byggnadens hörn.
 2. En vinkelrät längd (b) mäts mellan hörnet och fastighetsgränsen.

På samma sätt mäts sedan två längder (c och d) mot ytterligare ett av byggnadens hörn, för att ange byggnadens vridning.


Kartan är till för dig som ska uppföra skyltar, transformatorstation, parkeringsplatser, container, plank samt tillbyggnader upp till 30m² och Attefall placerad mer än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Kartan innehåller:

primärkarta, planbestämmelser, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Sammanhållen bebyggelse är områden med ungefär 10 eller fler byggnader som ligger nära varandra. Kommunen har pekat ut de områden som klassas som sammanhållen bebyggelse.
 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har dessutom en noggrannhet på 2,5 cm.

Kostnad editeringsformat (ex. DWG)     1 575 kronor 

PDF                                                    1 050 kronor

Fastighetsyta större än 2 000 m2         tidsersättning

Exempel på Byggnadskarta

Kartan är till för dig som vill göra en tillbyggnad större än 30m² eller bygga garage, carport, Attefall eller annan byggnad närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.

Kartan innehåller:

primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har en noggrannhet på 2,5 cm.

Kostnad upp t o m 1 999 m2

PDF                                                  3 150 kronor
DWG medföljer utan extra kostnad


Exempel på förenklad nybyggnadskarta

Du som vill bygga ett nytt hus, industri, större anläggning eller annan större byggnad ska beställa denna karta.

Du som behöver tillfälligt lov för nybyggnad och större tillbyggnad behöver också beställa denna karta.

Kartan innehåller:

uppdaterad primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, VA-information, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har dessutom en noggrannhet på 2,5 cm.

Kostnad upp till 1 999 m2

PDF 7 875 kronor, DWG medföljer utan extra kostnad

Exempel på Fullständig nybyggnadskarta

Kartan är till för dig som ska bygga på landsbygden.

Kartan innehåller:

grundkarta och områdesbestämmelser.

 • Grundkarta innehåller byggnader, fastighetsgränser, vägar och vattenområden. Den har dessutom en varierande noggrannhet från 2,5 cm till någon meter.
 • Områdesbestämmelser är exempelvis vattenskyddsområden, fornlämningar, naturreservat med mera.

Kostnad editeringsformat (ex. DWG)        1 050 kronor

PDF                                                          525 kronor

Exempel på Landsbygdskarta

Denna sida uppdaterades