< >
Drönarbild över Ljungstorp

Bo på landet

Vill du bygga hus på landet och har hittat en fin plats? Eller äger du mark som du vill stycka av och sälja för bostadsbebyggelse?

Skara kommun vill främja boende i hela kommunen vare sig det är i staden på landet eller mittemellan.

På landsbygden är det möjligt att tillskapa enstaka nya tomter för bostadsbebyggelse utan att detaljplanering krävs. Nedan följer en instruktion för dig som är markägare och har mark du kan tänka dig att stycka av för bostadstomter och även en instruktion för dig som letar efter en tomt på landet.


 1. Stäm av mot Skara kommuns översiktsplan om det finns några andra intressen avseende marken

  Översiktsplan 2040 Länk till annan webbplats.

 2. Stäm av mot Länsstyrelsen informationskarta – finns det strandskydd, naturreservat eller andra bestämmelser som påverkar möjlighet till att bebygga marken.

  Informationskartan Västra Götaland - lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

  Är det jordbruksmark? - Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

  Behöver du hjälp att tolka de olika intressena kan du kontakta Skara kommun.

 1. Ta reda på vem som äger marken – genom Lantmäteriets tjänst ”Min karta” kan du få fram fastighetsbeteckning samt använda Lantmäteriets tjänst ”Vem äger fastigheten” för att ta reda på vem som är markägare.

  Min Karta - lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

  Vem äger fastigheten - lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

När du tagit reda på förutsättningarna ovan kan du gå vidare med att planera för själva tomten.

 1. Ta reda på hur vatten- och avlopp kan anordnas. Är det möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp, en VA-förening eller behövs enskilt avlopp.

 2. Sök förhandsbesked eller bygglov, för att Lantmäteriet ska kunna bilda en ny fastighet behövs ett förhandsbesked eller bygglov som visar att den aktuella marken är lämplig att bebygga. Förhandsbesked söks hos Skara kommun, i ansökan ska du ha med en skalenlig karta med tomten utritad och ungefärlig placering på bebyggelse. Du behöver också ange hur utfart, el, vatten och avlopp ska anordnas samt hur sophämtning ska hanteras.

  Förhandsbesked Länk till annan webbplats.

 3. Ligger tomten inom strandskyddsområde behövs strandskyddsdispens

  Strandskydd Länk till annan webbplats.

Kontakta Skara kommuns byggenhet om du har frågor.

 1. För att anordna utfart och teknisk försörjning kan du behöva tillgång till någon annans fastighet, isåfall kan ett servitut behöva bildas som ger den nybildade fastigheten rätt att använda marken på grannfastigheten för det specifika ändamålet. Prata med grannarna och försök att göra en överenskommelse.

  Servitut - lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

 2. Om utfart ska ske direkt mot allmän väg så kan Trafikverkets tillstånd behövas.

  Är det en vägförening som sköter vägen är det möjligt att göra en överenskommelse med vägföreningen om att den nya fastigheten ska inträda i vägföreningen.

  Lantmäteriet kan vara behjälpliga med dessa delar.

  Ansök om ny eller ändrad utfart - trafikverket.se Länk till annan webbplats.

  Överenskommelse om andelstal 43 § anläggningslagen -  lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

 3. Om du inte själv äger marken så kan det vara aktuellt att teckna ett köpeavtal med markägaren. Köpeavtal kan tecknas innan den nya fastigheten är bildad som ett köp av en del av en fastighet. Det går också att genomföra köpet efter att den nya tomten har bildats.

 4. Skicka in ansökan till Lantmäteriet om avstyckning och beskriv vad ni vill göra.

  Dela en fastighet genom en avstyckning -  lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

 1. När Lantmäteriförrättningen är genomförd är den nya tomten bildad. Om du enbart har haft ett förhandsbesked tidigare så är det nu möjligt att gå vidare med att planera din bostad mer detaljerat och söka bygglov för det bostadshus du vill bygga på platsen.

  Bygglov Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades