< >

Luften utomhus

Frisk luft är likt rent vatten en förutsättning för god hälsa. Det är särskilt känsliga grupper som barn, gamla och personer med i luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar som påverkas negativt av luftföroreningar. Det är inte bara människor som blir påverkade av luftföroreningar det kan även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Skara kommuns ansvar

Alla svenska kommuner är enligt lag skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna (MKN) uppfylls och mäta luftkvaliteten på de platser där det kan finnas risk att MKN inte uppnås. Luftkvalitén kontrolleras bland annat genom luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormer finns för svaveldioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), koloxid, ozon, nickel, arsenik, bly, bensen, kadmium samt polycykliska aromatiska kolväten (med benso(a)pyren som indikator). Om halterna överstiger de värden som finns i MKN måste kontinuerliga mätningar på luftkvaliteten utföras.

Miljökvalitets­normer för utomhusluft (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Luften i Skara

Skara kommun är med i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Med hjälp av Luft i Väst utför Skara kommun mätningar, beräkningar samt uppskattningar av luftkvaliteten i kommunen. De senaste rapporterna över luftkvaliteten i Skara kan du hitta på Luft i Väst hemsida.

Luft i Väst Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades